EPN

M1GMU3100 Musikk 2, emne 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
Music 2, Part 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GMU2100 Musikk 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanningen og lærerutdanning for tospråklige lærere på HiOA, i tråd med utdanningenes programplaner. Interne søkere som søker opptak til Musikk 2 mens de fortsatt er aktive på Musikk 1, kan få opptak uten å ha fullført Musikk 1.

 

Eksterne søkere må ha bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen. Opptak til Musikk 2 krever fullført Musikk 1 eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnlagslitteratur og aktuelle debatter om skolefaget musikk og musikk som vitenskaps- og kunstfag

 • har omfattende kunnskap om musikalsk barnekultur, begynneropplæring og progresjon i musisering, komponering og lytting

 • har kunnskap om kjennetegn pa¿ et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og om fellesskap for musikalsk læring

 • har kunnskap om ulike sjanger- og stilidealer innenfor omra¿dene improvisasjon, komposisjon og arrangering

 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser

 • har forskningsbasert kunnskap om musikkopplæring og kunnskap om metoder for forsknings- og utviklingsarbeid i musikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, lede, gjennomføre og vurdere ulike læringsforløp i musikk

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i et mangfoldig samfunn

 • kan drøfte hva uformelle opplæringsarenaer betyr for musikkopplæring for elever og hvilken virkning slike erfaringer kan ha for musikkopplæringen i skolen

 • kan framføre et variert repertoar av musikk i skolen, alene og i samspill med andre

 • kan ta i bruk gehørbaserte ferdigheter til a¿ forsta¿, analysere, skape og utøve musikk

 • kan skape egne komposisjoner og legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsforma¿l og for musikkundervisning og læringsprosesser

 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i estetikk og kulturteori

 • kan gjennomføre et selvstendig fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid som bygger pa¿ grunnleggende forskningsetiske prinsipp

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for elevvurdering som bygger pa¿ faglige hensyn og forskningsbasert kunnskap om vurdering, og kommunisere grunnlaget for vurderingen til andre

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i tra¿d med gjeldende læreplan for grunnskolen og drøfte hvordan samarbeid med ulike eksterne instanser kan styrke læringsforløp i musikk

 • kan bidra i faglige endringsprosesser gjennom a¿ legge vekt pa¿ innovasjon, endring og fleksibilitet i egen lærerrolle

Innhold

Musikk 2, emne 3 bygger pa¿ Musikk 1 og har disse hovedkomponentene: Allsidig opplæring i musikalsk ledelse, videreutvikling av utøvende, skapende og lyttende virksomhet; innføring i ulike sider ved musikk, kultur og samfunn og innføring i forsknings- og utviklingsarbeid i musikk. Studiet dreier seg om hvordan musikkfaget kan bidra til læring, personlig vekst og danning for elever pa¿ trinn 1-7.

Emnet er innrettet mot skolen som læringsmiljø og læringsfellesskap i et kulturelt mangfold. Sentrale temaer vil være kulturelt og musikalsk fellesskap, læring pa¿ formelle og uformelle arenaer og ulike former for samarbeid mellom grunnskolen og kulturinstitusjoner.

Emnet gir en innføring i norsk og internasjonal forskningsbasert kunnskap knyttet til musikkopplæring for elever.

Sentralt i emnet er FoU-oppgaven. Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. FoU-oppgaven skal gi studentene muligheter til å dokumentere faglig kunnskap og innsikt gjennom belysning og drøfting av et faglig problem som er relevant i grunnskolen.

Studentene skal velge å fordype seg i ett eller flere temaer i fagplanen, og kan velge å skrive en teoretisk oppgave, en empirisk oppgave eller en kombinasjon. En teoretisk oppgave tar utgangspunkt i analyser og drøftinger i aktuelle forskningsarbeider innen et område og oppsummerer og sammenlikner. En empirisk oppgave bygger på ny informasjon som studenten selv samler inn eller bygger videre på analyse av materiale som andre har samlet inn.

I oppgaver som bruker materiale studenten selv samler inn, er det et krav at dette innhentes slik at meldeplikten til Norsk senter for forskningsdata (NSD) ikke utløses. Hvis elever under myndighetsalder deltar i undersøkelsen, skal foresatte gi samtykke. Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell forskning på det området som studenten skriver om. Studenten skal bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen. I metodedelen skal framgangsmåter dokumenteres slik at det er mulig å se hvordan studenten har innhentet og brukt materialet, og hvordan han eller hun har kommet fram til resultatene. Resultatene skal drøftes ut fra alminnelige vitenskapelige krav til pålitelighet og gyldighet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer knyttet til FoU-oppgaven

Arbeidet med FoU-oppgaven er organisert som undervisning og kurs, veiledning/veiledningsseminar, muntlig framlegg og innlevering av skriftlig oppgave. Hver kandidat vil få oppnevnt en faglig veileder. Temaområde, problemstilling og opplegg for oppgaven skal godkjennes av veileder.

 

Undervisningen skal i tillegg til undervisning i faglige emner gi støtte for oppgavearbeidet.

Sentrale temaer for denne undervisningen er:

 • Utdanningsvitenskap for lærere - Sentrale forskningstradisjoner og metoder

 • Seminar i pedagogikk som tar opp sentrale utfordringer i dagens grunnskole

 • Forskningsetikk og grunnlagsspørsmål

 • Skriving i forskning om skole og undervisning og i læreryrket

Oppgaveskrivingen er en problemløsningsprosess, der studenten gjennom systematiske og etterprøvbare metoder skal belyse den valgte problemstillingen. En del av dette vil gjerne være å utarbeide en oppdatert kunnskapsoversikt. Studenten vil også ofte samle et erfaringsmateriale og bruke aktuell utdanningsvitenskapelig metode til å undersøke, systematisere og belyse materialet. Arbeidet med oppgaven skal gi erfaring med å søke og anvende litteratur og bygge på både oppgitt pensum og selvvalgt pensum. Omtaler, analyser og vurderinger i oppgaven skal være solid faglig utviklet og underbygget.

FoU-oppgaven er et individuelt arbeid. Framstillingen skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig og faglig forfatterskap.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Nærmere informasjon om arbeidskrav og krav til deltakelse er beskrevet i den innledende delen av fagplanen.

 

Arbeidskrav til deleksamen 1 og 2

Følgende arbeidskrav må være godkjent før deleksamen 1 og 2 kan avlegges:

 • Individuell arbeidskravprøve i arrangering. Prøven har et omfang på 2 timer. Hensikten med dette arbeidskravet er å sette studentene i stand til å bruke det digitale notasjonsprogrammet Logic til blant annet å produsere pedagogisk tilrettelagte arrangementer. Dette er en ferdighet som øker musikklærerens profesjonalitet.

 • Individuell arbeidskravprøve i kor- og ensembleledelse I. Varighet: ca. 10 minutter. Det å ha grunnleggende ferdigheter i direksjon er et nyttig redskap for musikklæreren. Arbeidskravet avslutter kurset i kor- og ensembleledelse.

 • Individuell skriftlig prøve i hørelære. Varighet: 1,5 timer. Hørelæreprøven avslutter kurset i hørelære som skal utruste studentene med grunnleggende ferdigheter i å kunne orientere seg i musikalske lydlandskap.

Arbeidskrav til deleksamen 3

Følgende arbeidskrav, som alle er en del av studentenes arbeid med FoU-oppgaven, må være godkjent før deleksamen 3 kan avlegges:

 • Innlevering av et notat på 400 ord +/- 10 % om opplegg for oppgaven. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn og undersøke, forskningsmetode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign.

 • Notat før siste veiledning med utdrag av oppgavetekst på 1500 ord +/- 10 %.

 • Deltakelse på flerfaglig undervisning i utdanningsvitenskap og metode, akademisk skriving og IKT.

 • Deltakelse på to veiledninger i seminar eller individuelt.

 • Deltakelse på delingskonferanse med eget fremlegg.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Eksamen består av tre deleksamener. Eksamensdelene vurderes hver for seg med separate karakterer.

 

Deleksamen 1:

Individuell muntlig eksamen i musikkorientering 2 (jazz). Varighet: ca. 10 minutter.

 

Deleksamen 2:

Individuell prøve i spill på instrument 2. På eksamen leverer kandidaten en repertoarliste på fem-sju stykker/sanger. Kandidaten prøves i to stykker, hvorav ett er selvvalgt. Varighet: 5-10 minutter.

 

Deleksamen 3

Individuell FoU-oppgave med omfang på 7000 ord +/- 10% leveres elektronisk innen oppgitt frist. Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på høgskolens læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

 

Deleksamen 1 og deleksamen 2:

Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

 

Deleksamen 3:

Ved ikke bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide oppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom FoU-oppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Se Vurdering/eksamen.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. Deleksamen 1 vektes 25 %, deleksamen 2 vektes 25 % og deleksamen 3 vektes 50 % i samlet karakter for emnet.

Sensorordning

Deleksamen 1 og deleksamen 2:

Det benyttes to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved OsloMet.

 

Deleksamen 3:

Det benyttes ekstern og intern sensor til FoU-oppgaven. Normalt er veileder intern sensor.