EPN

M1GEN3100 Engelsk 2, emne 3 Emneplan

Engelsk emnenavn
English 2, Module 3
Studieprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 / Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, kroppsøving og idrettsfag
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fagplanen tilhørende dette emnet er lagt på emne M1GEN2100 Engelsk 1, emne 1.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • har omfattende kunnskap om flerspråklighet som ressurs i klasserommet
 • har kunnskap om engelsk som verdensspråk og hva dette innebærer for utviklingen av språklig, kommunikativ og interkulturell kompetanse
 • har kunnskap om sentrale dokumenter og ressurser for engelskfaget
 • har kunnskap om estetiske læringsformer
 • har detaljert kunnskap om tilegnelse av ordtilfang og om strukturer i engelsk fra lyd- til tekstnivå
 • har omfattende kunnskap om engelsk skjønnlitteratur fra ulike tider for barn og unge
 • kjenner til et rikt utvalg sanger, rim, litteratur, film og andre kulturelle uttrykk som kan brukes i undervisning av barn ¿

Ferdigheter

Studenten  

 • kan bruke engelsk muntlig og skriftlig, sikkert og funksjonelt i ulike sjangre
 • kan planlegge, lede og kritisk vurdere varierte og differensierte læringsaktiviteter, også digitale, som fremmer dybdelæring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene ¿
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring ¿
 • kan bruke underveisvurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan muntlig og skriftlig diskutere et rikt utvalg skjønn- og faglitteratur
 • kan innhente og tilrettelegge informasjon om samfunnsspørsmål og kulturelle tema til bruk i undervisningen, blant annet i tverrfaglige prosjekt ¿
 • kan finne fram til, forstå, vise til og reflektere over relevant engelskfaglig forskningslitteratur og skrive akademiske fagtekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egen læring og praksis i lys av etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge og tilrettelegge for elevers læring og utvikling
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse og bidra til faglig utvikling og nytenkning 

Innhold

Engelsk 2 består av et rikt mangfold av tema som gir ny fagkunnskap og inspirasjon til arbeid med FoU-oppgaven. Studiet bygger på Engelsk 1 og gir større innsikt i engelskdidaktiske spørsmål i begynneropplæringen og på mellomtrinnet. Emnet omfatter videreutvikling av studentens egen språkferdighet og tekstkompetanse. Studentene vil videreutvikle sine kunnskaper om språkets strukturer, om litteratur og andre kulturelle uttrykk. I tillegg vil Engelsk 2 utvikle studentenes kunnskaper om samfunnsspørsmål i engelsktalende land. Engelsk 2 gir økt erfaring i bruk av inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter og økt innsikt i valg og bruk av tekster og andre læringsressurser. ¿

 • Begynneropplæring
 • Progresjon i engelsk
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Vurdering for læring ¿
 • Estetiske arbeidsmåter
 • IKT
 • Lærerarbeid i det mangfoldige klasserommet
 • Undervisningsmetoder for tilpasset opplæring

FoU-oppgaven

Sentralt i emnet er FoU-oppgaven. Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. FoU-oppgaven skal gi studentene muligheter til å dokumentere faglig kunnskap og innsikt gjennom belysning og drøfting av et faglig problem som er relevant for lærerarbeid i grunnskolen. Studentene kan velge å skrive en teoretisk oppgave, en empirisk oppgave eller en kombinasjon.

En teoretisk oppgave tar utgangspunkt i analyser og drøftinger i aktuelle forskningsarbeider innen et område og oppsummerer og sammenlikner.  En empirisk oppgave bygger på ny informasjon som studenten selv samler inn eller bygger videre på analyse av materiale som andre har samlet inn. I oppgaver som bruker materiale studenten selv samler inn, er det et krav at dette innhentes slik at meldeplikten til NSD ikke utløses. Hvis elever under myndighetsalder deltar i undersøkelsen, skal foresatte gi samtykke. Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell forskning på det området som studenten skriver om. Studenten skal bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen. I metodedelen skal framgangsmåter dokumenteres slik at det er mulig å se hvordan studenten har innhentet og brukt materialet, og hvordan han eller hun har kommet fram til resultatene. Resultatene skal drøftes ut fra alminnelige vitenskapelige krav til pålitelighet og gyldighet. Oppgaver innen praktiske fag kan ha med et vedlegg med utøvende eksempelmateriale.

Arbeids- og undervisningsformer

Engelsk 2 består av ulike komponenter som undervisning, seminarer og et større eget arbeid; FoU-oppgaven. De delene av studiet som er knyttet til FoU-oppgaven er organisert som undervisning og kurs, veiledning/veiledningsseminar, muntlig framlegg og annen deltaking på konferanse der alle studenter presenterer oppgaveområdene, og innlevering av skriftlig oppgave. Deler av emnet krever tilstedeværelse. Hver kandidat vil få oppnevnt en faglig veileder. Temaområde og problemstilling og opplegg for oppgaven godkjennes av veilederen.

Undervisningen skal i tillegg til undervisning i faglige emner gi støtte for oppgavearbeidet.

Sentrale temaer for denne undervisningen er:

 • Utdanningsvitenskap for lærere - Sentrale forskningstradisjoner og metoder 
 • Seminar i pedagogikk som tar opp sentrale utfordringer i dagens grunnskole
 • Forskningsetikk og grunnlagsspørsmål
 • Skriving i forskning om skole og undervisning og i læreryrket

Oppgaveskrivingen er en problemløsningsprosess, der studenten gjennom en systematisk og etterprøvbare metoder skal belyse den valgte problemstillingen. En del av dette vil gjerne være å utarbeide en oppdatert kunnskapsoversikt. Studenten vil også ofte samle et erfaringsmateriale og bruke aktuell utdanningsvitenskapelig metode til å undersøke, systematisere og belyse materialet. Arbeidet med oppgaven skal gi erfaring med å søke og anvende litteratur og bygge på både oppgitt og selvvalgt pensum. Omtaler, analyser og vurderinger i oppgaven skal være solid faglig utviklet og underbygget.

FoU-oppgaven er et individuelt arbeid. Framstillingen skal være i samsvar med regler og retningslinjer for vitenskapelig og faglig forfatterskap.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter. Krav om deltakelse i undervisningen er beskrevet i den innledende delen av fagplanen.

Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse til deleksamen 1

Følgende arbeidskrav i må være godkjent før deleksamen 1:

 • En gruppeoppgave relatert til språk (digital, sammensatt tekst, 3-5 minutter eller 1000 ord +/- 10 %).
 • En gruppeoppgave relatert til tekst og kultur (sammensatt (multimodal) tekst, muntlig presentasjon på 15-20 minutter, samt skriftlig refleksjonsnotat på 350 ord +/- 10 %).

Følgende krav om deltakelse må være godkjent før deleksamen 1:

 • krav om deltakelse i undervisningen beskrevet i den innledende delen av fagplanen

Arbeidskrav og faglige aktiviteter med krav om deltakelse til deleksamen 2

Følgende arbeidskrav må være godkjent før FoU-oppgaven kan leveres til sensur:

 • Innlevering av et notat på 400 ord +/- 10 % om opplegg for oppgaven. Notatet skal ha med omtale av emne, spørsmål en vil undersøke, aktuell forskningslitteratur og annet fagstoff studenten forventer å sette seg inn som del av oppgavearbeidet, hva slags materiale studenten planlegger å samle inn og undersøke, forskningsmetode studenten skal bruke, og skisse til oppgavedesign.
 • Notat før siste veiledning med utdrag av oppgavetekst på 1500 ord +/- 10 %.

Følgende krav om deltakelse må være godkjent før FoU-oppgaven kan leveres til sensur:

 • Deltakelse på flerfaglig undervisning i utdanningsvitenskap og metode, akademisk skriving og IKT.
 • Deltakelse på to veiledninger i seminar eller individuelt.
 • Deltakelse på delingskonferanse med eget fremlegg.

Vurdering og eksamen

Eksamensform

Eksamensspråket er engelsk. Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Muntlig eksamen på 30 minutter i par (eller individuelt hvis nødvendig pga. studenttall) med varighet 20 minutter til diskusjon av en gitt oppgave og 10 minutter per gruppe til spørsmål fra sensorene. Det gis individuell karakter.

Deleksamen 2: Individuell FoU-oppgave med omfang på 7000 ord +/- 10% leveres elektronisk innen oppgitt frist. Oppgaven må oppfylle IKT-krav og bestemte krav til utforming. Slike kriterier publiseres på høgskolens læringsplattform i god tid før studenten begynner på sin oppgave. Egenerklæring vedrørende fusk og plagiering og egenerklæring knyttet til hvorfor oppgaven ikke utløser NSD-krav, skal ligge som vedlegg i FoU-oppgaven ved innlevering.

Ny/utsatt eksamen

Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.

Deleksamen 1: Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Deleksamen 2: Ved ikke bestått karakter vil det være anledning til å omarbeide oppgaven ved første ny/utsatt eksamen. Etter dette leveres ny oppgave. Dersom FoU-oppgaven får bestått karakter, kan studenten ikke levere forbedret oppgave, men må eventuelt skrive ny FoU-oppgave ved ny eksamen. Dette innebærer at man skifter temaområde, eventuelt materiale for undersøkelse, faglig grunnlag og problemstilling. Innlevering av forbedret versjon av samme oppgave som ved tidligere eksamen er ikke tillatt, og slik innlevering vil ikke bli vurdert.

Hjelpemidler ved eksamen

Deleksamen 1: Ingen hjelpemidler.

Deleksamen 2: Alle hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Eksamensdelene vektes 50/50 i samlet karakter for emnet.

Sensorordning

Deleksamen 1: Muntlig eksamen vurderes av to interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved HiOA.  

Deleksamen 2: FoU-oppgaven vurderes av intern og ekstern sensor. Normalt er veileder intern sensor.

Opptakskrav