EPN

KARO6300 Sosialpedagogisk rådgiving - grunnlag og prinsipper Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Counselling: basic principles
Studieprogram
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vektlegger utvikling av den profesjonelle rådgiverkompetansen som er nødvendig for å kunne veilede utsatte og sårbare personer til å takle utfordringer og mestre livet. 

Anbefalte forkunnskaper

KARO6300 vektlegger utvikling av den profesjonelle rådgiverkompetansen som er nødvendig for å kunne veilede utsatte og sårbare personer til å takle utfordringer og mestre livet. 

Forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sårbare og marginaliserte grupper
 • har kunnskap om rettigheter og verdien av et godt psykososialt oppvekstmiljø

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere personer med personlige, sosiale eller emosjonelle vansker
 • kan tolke kartlegginger og undersøkelser og sette inn nødvendige forebyggende tiltak 
 • kan veilede elever knyttet til mobbing, skolevegring og frafall i skolen
 • kan veilede og støtte personer som har behov for hjelp til helsebringende aktivitet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan klarlegge individers behov for hjelp og vurdere alternative tiltak og oppfølginger
 • har forståelse for og innsikt i sårbare og marginaliserte menneskers livssituasjon

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • Sosialpedagogisk rådgivning og rådgivningsteorier
 • Kommunikasjon med og veiledning av personer med spesielle utfordringer
 • Sårbare og marginaliserte grupper
 • Digital mobbing og sosiale medier
 • Vold og overgrep i nære relasjoner
 • Ufordringer ved rusproblemer

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Tre refleksjonsnotater ut fra oppgitte temaer og/eller problemstillinger knyttet til emnets innhold. Individuell oppgave. Hvert notat skal være på 900-1200 ord.

 

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Krav til deltakelse framgår av punktet om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 1500-2500 ord.

 

Ny og utsatt eksamen

Til ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av semesteroppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.