EPN

KARO6100 Karriereveiledning og karrierelæring: Grunnlag og prinsipper Emneplan

Engelsk emnenavn
Career Education and Counselling: basic principles
Studieprogram
Karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgivning
Omfang
15 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

KARO6100 legger til rette for utvikling av profesjonell karriereveilederkompetansen ved å introdusere sentrale begreper som karrierelæring, karrierekompetanse, grunnleggende valg-, kommunikasjons- og veiledningsteorier, lover og forskrifter, etiske retningslinjer, veiledningsmetoder, karriereverktøy (også digitale) og hjelpemidler.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale begreper i karriereveiledningsfeltet
 • har kunnskap om ulike karriere- og veiledningsteorier
 • har kunnskap om rammer som regulerer karriereveiledningspraksis

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere behov og anvende hensiktsmessige aktiviteter, metoder, verktøy (også digitale) og hjelpemidler for karriereveiledning
 • kan variere mellom kommunikasjonsformer for å vinne tillit, utvikle relasjoner og skape trygge rammer for aktiviteter i karriereveiledning og karrierelæring
 • kan organisere, gjennomføre og evaluere ulike aktiviteter i karriereveiledning og karrierelæring

 

Generell kompetanse

Studenten

 • bruker egen kompetanse for å legge til rette for karrierelæring, kompetanseutvikling og livslang læring for fokuspersonene
 • holder seg faglig oppdatert og bidrar til egen utvikling gjennom refleksiv praksis
 • bruker etiske retningslinjer og er bevisst egen rolle som karriereveileder

Innhold

Sentrale temaer i emnet:

 • Grunnleggende karriere- og veiledningsteorier i et livslangt perspektiv
 • Lover, forskrifter og rammer for karriereveiledningspraksis
 • Veiledningsmetoder, verktøy og hjelpemidler, herunder digitale verktøy
 • Etiske retningslinjer og karriereveilederrollen
 • Forskjellige målgrupper og deres behov for karriereveiledning

Arbeids- og undervisningsformer

Se punkt om arbeids- og undervisningsformer i programplanen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Tre refleksjonsnotater ut fra oppgitte temaer og/eller problemstillinger knyttet til emnets innhold. Individuell oppgave. Hvert notat skal være på 900-1200 ord.

 

Arbeidskrav som ikke blir godkjent kan omarbeides én gang.

Krav til deltakelse framgår av punktet om arbeidskrav i programplanen.

 

Krav til deltakelse framgår av punktet om arbeidskrav i programplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave. I besvarelsen skal studenten drøfte erfaringer med arbeidskravene i lys av studiets læringsutbytte og relevant teori. Besvarelsen skal være på 1500-2500 ord.

 

Ny og utsatt eksamen

Til ny/utsatt eksamen leveres en omarbeidet versjon av oppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer. Tilsynssensor evaluerer vurderingsformer og vurderingsprosesser i studieprogrammet.