EPN

Emneplan forJBPRAKSIS Redaksjonspraksis

Engelsk emnenavn
Internship period
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

I siste del av tredje semester har studentene en obligatorisk, veiledet praksisperiode over ca. 10 uker. Studentene forplikter seg til å ta den praksisplassen utdanningen stiller til rådighet. Studentene blir i all hovedsak plassert i flermediale redaksjoner.

Gjennom praksis skal studentene gjøre seg kjent med yrket og få praktisk erfaring med journalistisk arbeid. De skal utvikle evne til kritisk evaluering av eget arbeid og lære hvordan en redaksjon fungerer og samarbeider. Studentene blir gitt selvstendige oppgaver innen ulike journalistiske områder og sjangre. Hva slags oppgaver studentene skal løse, avhenger av redaksjonen. Utdanningen informerer redaksjonene om hva studentene har blitt undervist i før praksisperioden starter.

Forkunnskapskrav

JB1200, JB1300, JB1400 og JB1500.

Studentene må ha fullført og bestått hele første studieår og levert eksamen i JB2000 for å tiltre redaksjonspraksis, jamfør også studiets progresjonsbestemmelser, se programplanens generelle del.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • redaksjonelt arbeid
 • samarbeid i en redaksjon
 • å være journalist/reporter i felt

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre research og bidra med ideer/saker i en redaksjon
 • kan løse forskjellige journalistiske oppgaver i en redaksjon knyttet til ulike sjangre
 • behersker redaksjonelle systemer
 • behersker kildekritiske utfordringer
 • kan evaluere eget og andres arbeid og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Studenten har

 • utviklet sin journalistiske selvstendighet ved arbeid i en redaksjon
 • styrket sin forståelse for redaksjonelle prosesser
 • styrket sin ansvarlighet i omgang med journalistiske kilder og andre medmennesker
 • utviklet sin fag- og yrkesetikk

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten utfører journalistisk arbeid på fulltid i en redaksjon. Redaksjonen skal utpeke en veileder for studenten, som kan gi råd når studenten skal løse oppgaver og gi tilbakemeldinger på de ferdige produktene. Studenten får også oppnevnt en kontaktperson fra utdanningen.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisperioden er obligatorisk. Ved fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende grunn, kan utdanningen i samarbeid med praksisstedet foreta en individuell vurdering for å avklare hvordan studenten skal få fullført sin praksis.

Vurdering og eksamen

Etter praksisperioden skal studenten levere en praksisrapport på inntil 5 sider, der han/hun evaluerer praksisperioden og sin egen innsats. Vedlagt skal også ligge et eget journalistisk arbeid og en analyse av dette arbeidet fra studenten. En uttalelse på rundt én side fra redaksjonen om studentens faglige utvikling og om praksisperioden generelt, skal vedlegges praksisrapporten. Utdanningen informerer redaksjonen om dette, men studenten er ansvarlig for å etterlyse uttalelse ved eventuell forglemmelse i redaksjonen.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved skriftlig eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen.

Bestått praksis er en forutsetning for videre studier.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ ikke bestått.

Sensorordning

Det innleverte materialet vurderes av interne sensorer. Et tilfeldig uttrekk på 25% sensureres i tillegg av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene fra uttrekket skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Anders Gjesvik