EPN

Emneplan forJB2100 Undersøkende journalistikk

Engelsk emnenavn
Investigative Journalism
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal i dette emnet videreutvikle kompetansen sin i gravejournalistikk / undersøkende metoder. Parallelt med dette skal de utvikle kunnskapen om det norske samfunnet slik at de vet hvordan det fungerer strukturelt og økonomisk.

Forkunnskapskrav

Emnet JBPRAKSIS Redaksjonspraksis må være bestått.

Vi gjør oppmerksom på at studiet også har generelle progresjonsbestemmelser:

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • undersøkende metoder/gravejournalistikk
 • ulike digitale verktøy for å systematisere og presentere relevant informasjon
 • det norske samfunnet: struktur og økonomiske forhold
 • bruk av ulike ekspertkilder og forskningskilder i journalistikken

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle og analysere et større, flermedialt undersøkende journalistisk prosjekt
 • kan forholde seg kritisk til ekspertkilder/profesjonelle kilder/forskningskilder
 • kan bruke avanserte nettsøk for å finne relevant informasjon og hente ut og analysere data fra offentlige tilgjengelige databaser og registre
 • kan anvende kunnskaper om samfunnets struktur og økonomiske forhold i et undersøkende, journalistisk prosjekt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere etisk over eget arbeid
 • analysere eget og andres arbeid ut fra en samfunnsmessig kontekst
 • arbeide sammen med andre om å utvikle et journalistisk krevende produkt

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til stor grad av studentaktiv læring. Undervisningen er organisert med forelesninger og seminarundervisning. Studentene skal løse både gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, med gjennomganger og presentasjon.

Undervisning om bruk av ekspertkilder og forskningskilder kan bli gitt i sammenheng med emnet JB2900.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal gjennomføre et gruppeprosjekt. Gruppeprosjektet skal resultere i en medieproduksjon, som er et journalistisk gravearbeid. Det er tre arbeidskrav i tilknytning til gruppeprosjektet:

 • Prosjektskisse, der hensikten er at studentene viser at de har forstått hva undersøkende journalistikk er, samt at de kan anvende denne kunnskapen i et konkret graveprosjekt.
 • Teori-/analyseoppgave, der hensikten er at studentene skal analysere deler av sitt eget gruppeprosjekt i lys av samfunnskunnskap.
 • En muntlig presentasjon av resultatene av prosjektet, der hensikten er å få praktisk trening i gruppepresentasjon.

I tillegg er det et obligatorisk arbeidskrav i form av en gruppepresentasjon knyttet til undervisning om forskning og eksperter i journalistikken. Dersom denne undervisningen gis i tilknytning til emnet JB2900, skal arbeidskravet løses da. Hensikten med dette arbeidskravet er å bevisstgjøre studentene på bruken av slike kilder.

Arbeidskravene må være godkjent for at studentene skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke får oppgaven godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon en gang. Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan studenten avtale en egen frist med faglærer.

De journalistiske arbeidene skal kunne publiseres i nettavisa Journalen. Informasjon om innhold og tidsfrister for oppgavene framgår av emnebeskrivelsen, som gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved emnestart. For utfyllende opplysninger om arbeidskrav, se programplanen.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er en individuell tredagers hjemmeeksamen, som består av to deler. Del 1 er en gruppeoppgave der studentene leverer det journalistiske produktet gruppen har laget, der resultatet av graveprosjektet presenteres. Del 2 er et individuelt refleksjonsnotat knyttet til graveprosjektet og pensum med omfang på 6-8 sider.  

Det gis en samlet karakter. Begge delene av hjemmeeksamen må være vurdert til bestått for at hele emnet er bestått. Kandidater som ikke består eksamen eller har gyldig fravær, kan levere en omarbeidet versjon av del 1 til ny/utsatt eksamen. For del to vil det bli gitt en ny oppgave til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes to sensorer, og for minst 25 prosent av besvarelsene skal den ene sensoren være ekstern. .