EPN

JB1200 Innføring i journalistikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to Journalism
Studieprogram
Bachelorstudium i fotojournalistikk / Bachelorstudium i journalistikk
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en teoretisk og praktisk innføring i grunnleggende nyhetsjournalistikk. Studentene trener på den journalistiske arbeidsprosessen, med særlig vekt på nyheter, etikk og kildekritikk. Emnet er ment å inspirere og motivere studentene til journalistyrket og gi en forståelse av journalistrollen.

Undervisningsspråk er norsk. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Bachelorstudiet i journalistikk har generelle progresjonsbestemmelser: 

Normalt må hvert studieår være bestått for at studentene skal kunne fortsette studiet i neste studieår. For å få tildelt praksisplass må første studieår være bestått. Bestått praksis er en forutsetning for videre studier. 

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • grunnleggende nyhetsjournalistikk
 • presseetikk
 • kildekritikk
 • journalistrollen 

 

Ferdigheter

Studenten

 • har grunnleggende ferdigheter som nyhetsjournalist
 • kan produsere enkle journalistiske tekster
 • kan arbeide kritisk med kilder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre grunnleggende journalistiske vurderinger
 • har kjennskap til journalistikkens funksjon i samfunnet
 • kan ta presseetiske avgjørelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er en blanding av forelesninger og studentaktive læringsformer. Studentene arbeider på følgende måter:

 • individuell pensumlesing
 • forelesninger i plenum
 • individuell og gruppebasert oppgaveløsning med tilbakemelding i grupper

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal i løpet av emnet levere to nyhetssaker samt en metoderapport som til sammen utgjør emnets arbeidskrav. Formålet med arbeidskravet er å gi praktisk og teoretisk øvelse og refleksjon. 

I forbindelse med arbeidskravet vil det være obligatorisk verktøyopplæring. Det vil også bli noe obligatorisk oppmøte knyttet til arbeidet i redaksjonsgruppene og obligatorisk deltagelse i forbindelse med gjennomgangen av arbeidskravet. Innhold og tidsfrister framgår av emnebeskrivelsen, som gjøres elektronisk tilgjengelig for studentene ved semesterstart.

Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Studenter som ikke får arbeidskravet godkjent på første forsøk, kan levere omarbeidet versjon én gang.

Ved sykdom eller annen dokumentert tvingende grunn kan det avtales egen frist med faglærer. Hvis studenten ikke overholder fristen som er gitt i kursplanen, eller fristen som er avtalt med faglærer, får studenten ikke levere oppgaven og mister dermed retten til å gå opp til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell drøftingsoppgave der studenten skal reflektere over en journalistfaglig problemstilling knyttet til pensum og arbeidet med arbeidskravene. Omfang 3-4 sider. Skrifttype Arial eller Calibri, størrelse 12 pkt, linjeavstand 1,5. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått / ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Ingrid Nergården Jortveit