EPN

HETEK4100 Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode Emneplan

Engelsk emnenavn
Theory of Science, Ethics and Research Methods
Studieprogram
Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i biomedisin / Masterstudium i farmasi / Masterstudium i helse og teknologi – spesialisering i radiografi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter grunnleggende vitenskapsteoretiske aspekter og metoder som benyttes i planlegging, utførelse og formidling av forskningsprosjekter generelt. Det fokuseres dessuten på spesielle problemstillinger knyttet til helsevitenskapelig og medisinsk forskning, forskningsetikk og aktuell lovgivning.  

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på Masterstudium i helse og teknologi eller Masterstudium i farmasi.   

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap  

Studenten  

 • kan drøfte betydningen av de viktigste vitenskapsteoretiske tradisjonene som har formet vårt syn på hva vitenskap er og bør være
 • kan vurdere sentrale metodologiske tilnærminger til epidemiologisk og helsevitenskapelig forskning
 • kan drøfte innhold og betydning av internasjonale konvensjoner og grunnlagsdokumenter som er relevante for helsevitenskapelig forskning og forskningsetikk
 • kan kritisk vurdere og drøfte verdien av brukermedvirkning og både spesialisert og generell forskningsformidling
 • kan vurdere muligheter for innovasjon og entreprenørskap i helsevitenskapelig forsknin

Ferdigheter  

Studenten  

 • kan beskrive og drøfte nyere hovedretninger i vitenskapsteori
 • kan anvende kunnskaper om studiedesign i prosjektplanlegging
 • kan reflektere over og drøfte rettigheter og plikter som gjelder forskerrollen og prosjektledelse
 • kan identifisere relevante metoder i kvalitativ og kvantitativ forskning og metodeutvikling
 • kan drøfte aktuelle forskningsetiske problemstillinger i helsevitenskapelig forskning
 • kan anvende, drøfte og referere til lover og retningslinjer om forskningsetikk og medisinsk og helsevitenskapelig forskning

Generell kompetanse   

Studenten  

 • kan kritisk vurdere kvalitet og relevans i vitenskapelige artikler 
 • kan sammenfatte, presentere og formidle helsevitenskapelig kunnskap 
 • kan identifisere relevante studiedesign i planlegging av forskningsprosjekter
 • kan arbeide kunnskapsbasert på eget fagområde og bidra i tverrfaglige forskningsprosjekter
 • kan vurdere om et forskningsprosjekt krever ulike former for avtaler, registreringer og godkjenninger 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil benytte varierte, studentaktive arbeidsformer. Undervisningen vil i hovedsak bli gjennomført digitalt, men suppleres med seminarer på campus i løpet av emnet.  

Arbeids- og undervisningsformene omfatter digitale forelesninger, digitale gruppeoppgaver, selvstudier samt fordypnings- og refleksjonsoppgaver på seminar med relevante problemstillinger. I seminarene inngår muntlige fremlegg, der studentene får tilbakemelding fra medstudenter og faglærer på sitt gruppearbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:  

 • Muntlig fremlegg i gruppe på 3-4 studenter 

Dersom undervisningen går på engelsk, må fremlegget holdes på engelsk.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen over 5 dager i gruppe på 3-4 studenter, inntil 4500 ord.  

Besvarelsen kan gis på engelsk eller et skandinavisk språk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F  

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer, hvorav minst én ekstern.

Emneoverlapp

 • 10 stp overlapp med MAVIT4050 Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • 10 stp overlapp med MABIO4000 Vitenskapsteori, etikk og vitenskapelig metode