EPN

FYSIO3900 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Assignment
Omfang
15 stp.
Studieår
2021/2022
Emnehistorikk

Innledning

Bacheloroppgaven i fysioterapi er en anledning til å fordype seg i et selvvalgt tema og problemstillinger relatert til fysioterapifaglig praksis og teorigrunnlag.  Innhenting av data skal skje gjennom bruk av hensiktsmessige forskningsmetode(r) og analyseres og dokumenteres i tråd med vitenskapelige arbeidsmetoder og forskningsetikk. Arbeidet med oppgaven kan være knyttet til pågående forsknings- og utviklingsprosjekter ved universitetet eller eksterne miljøer.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått alle eksamener i 2. studieår.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i ferdigheter og generell kompetanse:

Ferdigheter

Studenten kan

  • skriftlig dokumentere kunnskap om et selvvalgt fysioterapifaglig tema med relevans på individ- og samfunnsnivå
  • innhente, vurdere og anvende teori og vitenskapelig litteratur relatert til oppgavens problemområde
  • utforme en problemstilling og følge opp denne gjennom oppgaven
  • begrunne valg av egnet forskningsmetode, og dokumentere innsamling og analyse av data, og evaluere egen metodetilnærming
  • drøfte resultater for å besvare/belyse problemstillingen
  • konkludere og vise varsomhet i konklusjonene som trekkes

Generell kompetanse

Studenten kan

  • utforske teoretiske og kliniske problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere et prosjekt i tråd med retningslinjer for forskningsetikk og personvern
  • dokumentere skriftlig fagformidling etter vitenskapelige kriterier

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter ressursforelesninger, veiledning i gruppe og selvstudier. Enkelte forelesninger foregår i 5. semester. 6. semester starter med forelesninger og seminar som skal understøtte studentenes arbeid med tema, problemstilling og utforming av prosjektskisse. 

Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i emnet.

Vurdering og eksamen

Eksamensinnhold: Læringsutbyttene

Eksamensform: Prosjektoppgave på inntil 11 000 ord eller artikkel på inntil 3 500 ord i gruppe på 2 studenter*

*Det kan i spesielle tilfeller gis dispensasjon, slik at studenter kan skrive individuelt eller i gruppe på 3 studenter; jf. arbeidsheftet som angir kriteriene for å kunne få innvilget dispensasjon

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Alle bacheloroppgavene vurderes av to sensorer. 15 % av studentene vurderes av en ekstern og en intern sensor. De øvrige vurderes av to interne sensorer.