EPN

FKH3002 Arkitektur Emneplan

Engelsk emnenavn
Architecture
Studieprogram
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet Arkitektur skal gi studentene en grunnleggende teoretisk og praktisk forståelse av arkitektur i læringsprosesser og i samfunn. Det inkluderer arbeid i to- og tredimensjonal form, hvor nyskaping, bærekraft og brukermedvirkning står sentralt. Undervisningen sees i sammenheng med profesjonsfaget og praksisopplæringen. Emnet er tilrettelagt for internasjonal utveksling. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle tidligere emner i programmet og praksisopplæring fra 2. studieår. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om etikk, bærekraft og brukermedvirkning innen arkitektur
 • har bred kunnskap om materialer, redskaper og teknikker som er knyttet til arbeid med arkitektur i opplæringen  
 • har kunnskap om samtidens uttrykk innen arkitektur og kan bruke dette som referanse for skapende arbeid 
 • har kunnskap om utforskende, kreative og systematiske metoder innen to- og tredimensjonal form som f.eks. kartlegging og analyse av brukerbehov, ideutvikling og problemløsning  
 • kjenner til innovasjon, forskning og utviklingsarbeid innen arkitektur

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan reflektere, drøfte, anvende og vurdere faglig kunnskap på teoretiske og praktisk-estetiske problemstillinger 
 • kan utforske og vurdere samspillet mellom materialer, redskaper og teknikker i praktisk arbeid, innen tradisjon og nyskaping 
 • kan definere og utføre et FoU-arbeid innen arkitektur 
 • kan bruke digitale medier til innhenting av kunnskap og som kreativt utforskende verktøy i prosessarbeid
 • kan anvende og reflektere over fagdidaktisk kunnskap samt erfaring fra praksis som grunnlag for skapende arbeid og undervisning 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan inspirere, motivere og veilede i kreative og utforskende arbeidsformer 
 • har innsikt i sentrale metoder og tilnærmingsmåter for innhenting av kunnskap innen arkitektur 
 • har kjennskap til redskapsbruk, materialbruk og produksjon i et bærekraftig perspektiv ut fra helse, miljø og sikkerhet 
 • kan drøfte og vurdere feltet design, kunst og håndverk som grunnlag for mulige yrkesvalg for elever 

Arbeids- og undervisningsformer

Alle sentrale aspekter i emnet behandles nødvendigvis ikke i undervisningen, men skal dekkes av studenten selv gjennom pensumlitteratur, aktiv deltakelse i undervisningen og øvrig studiearbeid. 

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, selvstudium og ulike former for gruppearbeid. Arbeidsmåtene omfatter også opplæring i ulike veilednings- og vurderingsformer underveis. Skapende arbeid foregår på verkstedene og det legges vekt på en utforskende arbeidsmetode. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen innen emnet er en prosjektoppgave innen selvvalgt tema. 

Prosjektoppgaven består av følgende krav: 

 • Avgrensning av prosjekt med problemstilling. 
 • Skriftlig del der fagteori, profesjonsforankring og metodebeskrivelse inngår. Omfang: 2000-2500 ord.
 • Undersøkelser og ferdigstilt praktisk skapende arbeid. 

Eksamensresultat kan påklages. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

En sensor og en medsensor (vurderer et utvalg av oppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot FKH3000.