EPN

FILM6100 Filmkunst 1 - dokumentar Emneplan

Engelsk emnenavn
Film Art 1 - Documentary
Studieprogram
Filmkunst
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Programplan
Emnehistorikk

Innledning

Filmkunst 1 - dokumentar , er en praktisk fordypning som sikter mot å videreutvikle faglig-pedagogisk profesjonalitet innen medie- og filmfaget. Studiet utforsker film som estetisk, eksistensielt og etisk uttrykk uavhengig av sjanger og format. Kritisk forståelse av audiovisuelle uttrykk oppøves gjennom analyser og produksjon av kreativ dokumentarfilm.

Studiet er et deltidsstudium med undervisning organisert over to semestre.

Målgruppen for studiet er pedagoger og kulturarbeidere. Studiet er på bachelornivå.

Innhold:

 • Den kreative dokumentarfilmens historie og ulike uttrykk.
 • Personlig erfaring og utforsking av livsspørsmål som utgangspunkt for filmproduksjon.
 • Selvrefleksivitet, subjektivitet, moral og etikk i film- og fjernsynsproduksjon.
 • Kamera, lyd, lys og redigering.
 • Filmskisser og øvelser.
 • Produksjon av ulike typer kreativ dokumentarfilm.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dokumentarfilmens fortellerformer og estetikk
 • har kunnskap om hvordan et tema basert på personlig erfaring bearbeides frem til en dokumentarfilm for et større publikum
 • har kunnskap om hvordan et lokalt tema kan løftes opp til et universelt nivå
 • har kunnskap om ulike rammefaktorers betydning for en dokumentarfilms endelige utforming

 

Ferdigheter

Studenten

 • har evne til å kommunisere en reflekterende holdning til filmfortellende kunnskap relatert til dokumentarfilm
 • kan bearbeide og utvikle personlige erfaringer til et kreativt dokumentarfilm konsept med en tydelig fortellermessig identitet
 • kan analysere, dokumentere og vurdere praktisk kunstnerisk arbeid
 • kan bruke ulike søkeverktøy for å finne kilder/filmer til oppgaver og prosjektarbeid
 • kan produsere en kortere kreativ dokumentarfilm

 

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere sitt arbeid med kreativ dokumentarfilm med en tydelig personlig fundert profil
 • har en forståelse av seg selv som formidler av en historie og kilde til historiens tema
 • har bevissthet om hvordan holdninger og kulturbakgrunn påvirker en som historieforteller
 • har forståelse for hvordan teknikk brukes som kunstnerisk og kommunikativt grep i kreativ dokumentarfilm
 • kan reflektere over hva produksjonene deres kommuniserer til publikum, løsrevet fra egne ønsker og intensjoner
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen dokumentarfilmområdet  

Arbeids- og undervisningsformer

Filmkunst 1 - dokumentar er et deltidsstudium med undervisning organisert over to semestre. Undervisningen gjennomføres som samlinger.. Det blir utarbeidet undervisningsplaner med utgangspunkt i emneplanen. Undervisningsplanen angir mer detaljerte krav om tilstedeværelse i undervisning, filmvisninger og støttelitteratur. Disse blir utlevert ved studiestart.

En viktig del av studiet er å se og vurdere utvalgte filmer. Studiet er sterkt prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk.  Læringen er i stor grad basert på praktiske filmøvelser i samarbeid med andre. Det legges vekt på helhetlige filmproduksjonsoppgaver der studentene prøver ut forskjellige kreative dokumentarfilmformer, samt foretar selvstendige valg i forhold til tema, konsept og medvirkende.

Studentene vil få veiledning, individuelt og i grupper, i hele produksjonsfasen, fra idé- og konseptutvikling, forproduksjon, produksjon, etterarbeid og frem til prosessevalueringen. I studiet blir det lagt vekt på sammenheng mellom læringsutbytte, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer. Studentene skal delta aktivt i vurderingen der egne og andres prosesser blir gjenstand for kritisk gjennomgang. Den løpende vurderingen av studentenes resultater og studieinnsats skal stimulere til videre faglig utvikling.

Forelesinger, workshops, egenproduksjon, produksjon i grupper, diskusjoner, visninger, vurdering og ekskursjoner knyttes til studentenes forståelse for faget og utvikling av egen praksis. Det kan arrangeres studietur til aktuelle filmfestivaler/miljøer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Alle arbeidskrav og obligatorisk tilstedeværelse må være innfridd og være vurdert til godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Arbeidskrav

 • Filmteknisk kurs, om man ikke kan dokumentere egen kompetanse.
 • Idé- og prosjektutvikling og produksjon i gruppe.
 • To korte øvelsesfilmer.
 • Individuell utviklingsoppgave: Oppgaven skal ha et omfang på maks 20 sider og er en individuell utviklingsoppgave av sluttfilmen og skal vise hvordan studenten vurderer sin filmfortellende kunnskap, evne til å vurdere hvordan produksjonen kommuniserer, hvilke begrensninger som påvirker sluttresultatet og hvordan den kreative prosessen har forløpt.

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse:

 • Individuell- og gruppeveiledning, samt prosessevaluering.
 • Interne filmvisninger og visninger av andre studenters arbeider.
 • Forelesinger med inviterte gjestelærere.

Sykdom fritar ikke fra arbeidskravene. Studenter som samlet har mer enn 20 prosent fravær der det er krav om tilstedeværelse og aktiv deltakelse, vil ikke få avlegge eksamen. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke innfrir arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.

Studenter som står i fare for å overskride fraværskvoten, får skriftlig melding om dette.

Undervisningsplanene vil gi nærmere informasjon om arbeidskrav og frister.

Tilbakemelding på arbeidskrav er godkjent/ ikke godkjent

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av:

Sluttfilm - individuell

En kreativ dokumentarfilm på mellom 15 og 30 minutter basert på et personlig tema knyttet til selvopplevd livsproblemstilling med muntlig høring.

Vurdering av filmen med etterfølgende muntlig problematisering, drøfting og vurdering. Det gis tolv ukers forberedelsestid. 

Vurderingen foretas på grunnlag av estetiske og etiske kriterier, kunstneriske kvaliteter og egnethet i forhold til målgruppe.

Eksamensresultatet kan ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F

Sensorordning

Én intern og én ekstern sensor