Emneplan forERGOBPRA2 Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 2

Innledning

I denne praksisperioden jobber studentene videre med terapeutisk bruk av aktivitet i reelle situasjoner. Studentene arbeider systematisk for at brukere skal kunne utvikle eller vedlikeholde ferdigheter, aktivitetsvaner og aktivitetsroller. Gjennom arbeidsprosessen skal studentene samtidig resonnere klinisk over eget arbeid. Praksis kan foregå på alle arenaer hvor det arbeider ergoterapeuter.  

I tillegg skal studentene delta i det tverrfaglige undervisningsopplegget INTER1200.

INTER1200: «Kommunikasjon med barn og unge» (1,5 studiepoeng)

INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» utgjør den andre modulen i universitetets INTERACT-satsing.

INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge», gir studentene økt kunnskap om kommunikasjon og samhandling med barn og unge og deres foresatte. Som i INTER 1100 får studentene trening i å samhandle med studenter fra andre profesjonsutdanninger om temaer knyttet til barn og unges hverdag.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått første studieår eller tilsvarende

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne og INTER1200* har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive aktuelle brukergrupper, problemstillinger og ergoterapeutiske metoder ved praksisstedet

 • kan beskrive ergoterapiens plassering innenfor praksisstedets rammer og organisering på ulike nivåer, og kan forklare aktuelle samarbeidspartneres rolle og funksjon

 • kan gjøre rede for hvordan aktivitetsanalyse brukes gjenomgående i en ergoterapeutisk arbeidsprosess

 • har kunnskap om betydningen av anerkjennende kommunikasjon med barn og unge og deres foresatte*

 • kan gjøre rede for barn og unges rett til deltakelse i beslutninger som gjelder dem*

 • kan gjøre rede for betydningen av utforskende tilnærminger i samarbeid med barn og unge*

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan bruke kartleggingsmetoder knyttet til aktivitet, ferdighets- og funksjonsvurderinger som er aktuelle på praksisstedet

 • kan anvende og begrunne terapeutisk bruk av aktivitet for å fremme aktivitetsutførelse

 • kan anvende og formidle systematisk aktivitetsanalyse gjennom en ergoterapeutisk arbeidsprosess

 • kan med veiledning igangsette relevant intervensjon på bakgrunn av blant annet gjennomført systematisk aktivitetsanalyse

 • kan anvende klinisk resonnering, vurdere og justere egen terapeutisk kompetanse i møte med personer som er i prosesser hvor læring og mestring foregår, eller henvise videre ved behov

 • kan søke etter og formidle vitenskapelig litteratur som er relevant for egen profesjonsutøvelse ved praksisstedet

 • kan anvende relevant teori og forskning for å belyse intervensjoner som retter seg mot aktivitet og deltakelse

 • kan gjennomføre en hverdagslivsforankret samtale med barn og unge*

 • kan kommunisere anerkjennende med foresatte*

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan formidle og dokumentere ergoterapeutisk profesjonsutøvelse skriftlig og muntlig i de former og prosedyrer som er relevant for praksisstedet

 • kan identifisere og reflektere over faglige og etiske problemstillinger og dilemmaer

 • kan ta ansvar, vise initiativ og samarbeidskompetanse i praksis

 • kan planlegge og samarbeide tverrfaglig innenfor praksisstedets rammer

 • kan vurdere og forebygge risiko for uønskede hendelser og kan følge praksisstedets prosedyrer 

 • kan reflektere over egen rolle i utforskende samtale med barn, unge og deres foresatte*

 • har en forståelse for betydningen av tverrprofesjonelt samarbeid med barn, unge og deres foresatte*

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisperioden er normalt på 12 uker, og starter med forberedelser på utdanningen. Videre er praksisukene organisert slik at studentene er 30 timer i praksis. Studentene har en veileder på praksisstedet og en kontaktlærer ved utdanningen.

Studentene får i tillegg gruppeveiledning i praksis. Veiledningsgruppene ledes i fellesskap av en faglærer fra utdanningen og en ergoterapeut fra praksisfeltet. Målet for gruppeveiledningen er å knytte teori og praksis sammen gjennom refleksjon og klinisk resonnering. Tema i veiledningsgruppene tar utgangspunkt i utvalgte læringsutbytter for emnet.

INTER1200

I INTER1200 «Kommunikasjon med barn og unge» inngår to felles seminardager, digitale læringsressurser og oppgaver knyttet til tverrprofesjonelt gruppearbeid og selvstudier.           

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende må være godkjent:

 • samarbeidsavtale med konkretisering av læringsutbyttet

Det er i tillegg krav om tilstedeværelse i praksisstudier, se «vurdering av praksis» i programplanens hoveddel for mer informasjon.

Arbeidskrav knyttet til INTER1200

 • Gjennomført gruppearbeid i tverrprofesjonell gruppe på 8 - 10 studenter over to dager

 • Individuell logg i individuell mappe i Canvas. Omfang: 300 ord (+ - 10 %)

Dersom en student ikke har møtt på hele eller deler av seminar eller gruppearbeid, må studenten utføre en kompensatorisk oppgave.

Vurdering og eksamen

Vurderte praksisstudier. Vurderingen tar utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet, samarbeidsavtalen med konkretisering av læringsutbyttet og den formative vurderingen som er gjort i løpet av praksisperioden.

For å kunne vurdere studenten i praksisstudier kreves det nok tilstedeværelse (90 prosent). Se «vurdering av praksis» i programplanens hoveddel for mer informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ikke relevant

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Midt- og sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer fra universitetet. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitet.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Occupational Therapy Pracitce Placement, Part 2
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i ergoterapi
Emnehistorikk