Emneplan forERGOB2100 Tilgjengelighet, tilrettelegging og teknologi

Innledning

Tilgjengelige omgivelser er en viktig forutsetning for aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter kan jobbe på systemnivå med universell utforming, eller på individ- og gruppenivå med tilrettelegging av omgivelser og bruk av hjelpemidler som helsefremmende eller kompenserende tiltak. Teknologi utgjør en vesentlig del av dagens hjelpemidler til brukere med både fysiske, kognitive, psykiske og sosiale utfordringer. Teknologi kan også brukes som del av opptrening av ferdigheter og funksjoner i en rehabiliteringsprosess. Digital kompetanse i utvikling, bruk og sikkerhet er viktig i et digitalisert samfunn.

 

Forkunnskapskrav

Bestått første studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive universell utforming og tilrettelegging av omgivelsene
 • kan forklare hvordan teknologi og hjelpemidler kan fremme personers aktivitet og deltakelse
 • kan beskrive tilrettelegging av ulike arenaer som hjem, skole og arbeidsplass, og forklare sammenhenger mellom funksjonsnedsettelse, funksjonshemming og deltakelse

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende aktuell kunnskap om tilrettelegging av bymiljø for å fremme selvstendighet, helse og livskvalitet
 • kan anvende aktuelt lovverk, forskning og brukererfaring for å begrunne hvordan utforming av omgivelser påvirker aktivitet og deltakelse
 • kan begrunne og formidle behov for fysiske og kognitive hjelpemidler og tilrettelegging av ulike arenaer som hjem, skole og arbeidsplass
 • kan veilede personer i utprøving, tilpassing, trening og oppfølging i bruk av hjelpemidler og velferdsteknologi
 • kan reflektere over fordeler og utfordringer ved bruken av velferdsteknologi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og samarbeide med andre om utvikling av velferdsteknologi og bruken av denne
 • kan anvende aktivitetsanalyse og tilrettelegge fysiske omgivelser for å fremme inkludering, mestring og deltakelse i lek, læring, arbeid og rekreasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer omfatter ferdighetstrening, seminarer, forelesninger, arbeid og veiledning i prosjektgrupper og feltstudier i Oslo. Studentene jobber individuelt med tre mappeoppgaver som skal vurderes til eksamen.

Feltstudier

Feltstudiene tar utgangspunkt i en arena i det offentlige rom i Oslo by. Studentene jobber med tilgjengelighet, tilrettelegging og tekniske hjelpemidler rettet mot en aktuell brukergruppe.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning

Vurdering og eksamen

Individuell mappe bestående av tre skriftlige oppgaver, maksimum 1000 ord per oppgave.

Det gis en samlet karakter på mappen. Ved karakterfastsetting teller alle oppgavene i mappen likt, men dersom én eller flere av oppgavene blir vurdert til F blir også samlet karakter F.

Ny eksamen: Studenten har anledning til å omarbeide oppgaven(e) i mappen som har fått F én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Accessibility, Adaption and Technology
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i ergoterapi
Emnehistorikk