Emneplan forERGOB1100 Aktivitet og deltakelse i hverdagslivet, del 2

Innledning

Grunnleggende kunnskap om menneskets psykologi, anatomi og fysiologi er nødvendig for at ergoterapeuten skal kunne fremme deltakelse i aktivitet, analysere hva som hindrer utførelse av aktivitet og kunne iverksette relevante tiltak.  Studentene vil lære om menneskekroppens funksjonelle anatomi, menneskets utvikling gjennom livsløpet og betydningsfulle aktiviteter i de ulike livsfasene.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for muskel- og skjelettsystemets struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for sirkulasjons- og respirasjonssystemenes struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for nervesystemets struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for sanseapparatets struktur og funksjon  
 • kan belyse sammenhengen mellom bevegelse, sansing, persepsjon og kognisjon i utførelse av daglige aktiviteter (bevegelsesvitenskap)  
 • kan gjøre rede for psykologisk teori og sammenhengen mellom motivasjon og læring
 • kan beskrive hovedtrekkene i psykososial, kognitiv og motorisk utvikling  
 • kan forklare betydningen av lek og læring for barn og unges utvikling
 • kan forklare betydningen av arbeid i voksenlivet
 • kan beskrive hva som fremmer eldres mestring av hverdagslivets aktiviteter

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og benytte aktiviteter terapeutisk og adekvat i forhold til en gitt brukergruppe
 • kan utføre aktivitetsanalyse av motoriske-, prosess-, kommunikasjons- og interaksjonsferdigheter og analyse av kroppens strukturer og funksjoner
 • kan anvende funksjonell anatomi og biomekanikk i analyse av hverdagsaktiviteter

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan undervise medstudenter og lærere i et tema knyttet til emnet
 • kan vise respekt og ivareta medstudenter i samhandling relatert til undersøkelser som innebærer berøring og nærhet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, ferdighetstrening og feltarbeid knyttet til betydningsfulle aktiviteter i ulike livsfaser. 

Digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd, slik at mye av tiden på universitetet blir brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper for selvstudier. I emnet inngår ferdighetstrening med overflateanatomi, der studentene bruker hverandre for å undersøke kroppens struktur og funksjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet undervisning 
 • individuell, digital flervalgsprøve i anatomi og fysiologi under tilsyn, inntil 1 time.

Dersom prøven ikke blir godkjent, må den tas på nytt. Studenten har rett til to forsøk før ordinær eksamen og ytterligere ett forsøk før ny/utsatt eksamen.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen, inntil 30 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Occupation and Participation in Everyday Life, Part 2
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i ergoterapi
Omfang
15 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i ergoterapi
Emnehistorikk