EPN

ELVE3510 Medisinsk instrumentering Emneplan

Engelsk emnenavn
Biomedical Instrumentations
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Grunnleggende kunnskap for måling av medisinske signaler, sensorer og medisinsk behandlingsutstyr, inkludert medisinsk tekniske sikkerhet og forskrifter. Etter endt kurs skal studenten kunne forstå oppbygging og sikker bruk av de viktigste medisinske instrumentene innen diagnostikk, monitorering og behandling av pasienter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på ELTS2100 Elektronikk.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten lærer seg om rollen til en medisinsk teknisk ingeniør samt medisinsk teknisk sikkerhet og elektriske sikkerhetskrav av medisinsk teknisk utstyr (IEC60601 og IEC62351). I tillegg får studenten den teoretiske bakgrunn for kategorisering av medisinsk teknisk instrumenter brukt i diagnostikk eller behandling.

Studenten

  • forstår instrumenteringen for måling av bioelektriske signaler som f.eks. EKG (elektrokardiogram), EMG (elektromyogram), EEG (elektroencefalogram) eller lignende bioelektriske signaler.
  • kan forklare basis mekanismen bak biomedisinske sensorer for diagnostisk bruk eller vital tegn monitorering som f.eks. oksygen, oksygenmetning, blodtrykk eller temperatur.
  • forstår basis oppbygning for behandlingsutstyr som "hjerte og lunge" maskiner, respirasjonsventilatorer, dialyse og infusjonspumper, diatermi og kirurgiske kutteverktøy.
  • forstår medisinsk teknisk sikkerhet og instrument klassifiseringen.

Ferdigheter

Studenten kan

  • klassifisere og forklare virkemekanismer og oppbygningen av diagnose, behandlingsutstyr, assisterende teknologi eller rehabilitering.
  • diskutere medisinsk teknisk sikkerhet for det aktuelle instrumentet.
  • anvende sin kunnskap til å designe elektroniske kretser som tilfredsstiller kravet til medisinsk tekniske instrumenterer i tråd med IEC60601 kravet.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan drøfte og skissere oppbygningen av diagnose, behandlingsutstyr i lys av sikkerhetskrav og forskrifter for medisinsk teknisk utstyr.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og praktisk semesteroppgave. Studentene vil arbeide dels individuelt og dels i grupper. Gruppestørrelse er normalt 3-4 studenter.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgave i grupper av 3-4 studenter. Innlevering av rapport på maks 5000 ord (uten referanser). Total arbeidsmengde cirka 60 timer per student.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Ved eventuell ny og utsatt eksamen kan muntlig eksamen bli benyttet. Dersom muntlig eksamen benyttes kan eksamensresultatet ikke påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Max 15 siders prosjektrapport, samt håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i interminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Olga Korostynska