EPN

ELPE1300 Elektriske kretser Emneplan

Engelsk emnenavn
Electrical Circuits
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler elektriske kretser. Viktige temaer er lineære kretser og hvordan enkle kretser kan konstrueres ut fra spesifikasjoner, likestrøm- og vekselstrøm, og frekvensselektive kretser.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om de fysiske lover som gjelder for elektriske kretser
 • har grunnleggende kunnskap om operasjonsforsterkere
 • kan god kunnskap om likestrøms- og vekselstrømskretser
 • har god kunnskap om metoder for analyse av likestrømskretser og stasjonære vekselstrømskretser
 • kan analysere transiente forhold i RL eller RC-kretser
 • har god kunnskap om resistive kretser med operasjonsforsterkere
 • har grunnleggende kunnskap om frekvensselektive kretser

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre beregninger i likestrøms- og vekselspenningskretser
 • kan gjøre beregninger i kretser med operasjonsforsterkere
 • kan utlede og bruke transferfunksjoner for frekvensselektive kretser av første orden
 • kan anvende instrumenter som voltmeter, amperemeter og oscilloskop
 • kan konstruere kretser etter skjema og feilsøke disse
 • kan gjøre rede for hvordan en kretsløsning virker
 • kan bruke leverandørmanualer og datablad for komponenter

Generelle kompetanse

Studenten

 • kan analysere et problem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • kan drøfte og begrunne egne valg og prioriteringer innen temaet elektriske kretser
 • kan gjøre rede for den historiske utviklingen innen fagområdet elektrisitet

Arbeids- og undervisningsformer

Teoriundervisning, laboratoriearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Fire laboratorieøvinger med tilstedeværelse.

Protokoll må være godkjent etter hver laboratorieøvingen før man forlater laboratoriet.

Vurdering og eksamen

Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneansvarlig

Ola Jetlund