EPN

ELI2300 Dynamiske systemer Emneplan

Engelsk emnenavn
Dynamic Systems
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2019/2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bygger på ELPE1300 elektriske kretser, MEK1100 fysikk og kjemi, og MEK1000 Matematikk 1000.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på ELPE1300 elektriske kretser, ELPE1100 fysikk og kjemi, og ELFE1000 Matematikk 1000.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • metoder for modellering av enkle fysiske systemer
 • modellformer for dynamiske systemer ved hjelp av differensiallikninger, blokkdiagrammer, tilstandsrom og transferfunksjoner
 • karakteristiske responser for 1. og 2. ordens systemer i tids- og frekvensplan
 • metoder for stabilitetsanalyse av åpne og tilbakekoplete systemer
 • Laplacetransformasjon og invers Laplacetransformasjon
 • numerisk simulering av dynamiske systemer med bruk av MATLAB/Simuling eller lignende

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sette opp matematiske modeller av enkle fysiske systemer
 • beskrive kontinuerlige, lineære dynamiske systemer av 1. og 2. orden ved hjelp av differensiallikninger, blokkdiagrammer, tilstandsrom og transferfunksjoner og konvertere mellom ulike modellformer
 • identifisere 1. og 2. ordens systemer ut i fra deres respons i tids- og frekvensplan
 • utføre stabilitetsanalyser av åpne og tilbakekoplete systemer
 • utføre Laplacetransformasjon og invers Laplacetransformasjon
 • anvende Laplacebaserte teknikker for frekvens- og transientanalyse av 1. og 2. ordens systemer

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • analysere et modelleringsproblem og spesifisere en løsningsmetodikk
 • identifisere en eller flere matematiske modeller som kan brukes til å løse reguleringstekniske problemer
 • drøfte og begrunne egne valg og prioriteringer innen modellering av kontinuerlige dynamiske systemer
 • anvende kunnskapen innen automatisering og reguleringsteknikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger kombinert med gruppearbeid, laboratoriearbeid og gjesteforelesninger.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 5 laboratorieoppgaver med protokoll
 • 4 (av 5) øvinger

Vurdering og eksamen

Del 1: Individuell skriftlig eksamen på 3 timer som teller 70%

Del 2: Prosjektoppgave, 5-20 sider, individuelt eller i gruppe som teller 30%

Begge eksamensdelene må være vurdert til E eller bedre for at studenten kan få bestått emne.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1) Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler.

Håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Del 2) Alle.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.