EPN

Emneplan forDTV3200 Regi for amatører

Engelsk emnenavn
Theatre Directing - Amateur Actors
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon / Regi
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Regi er læren om regissørens arbeid i en teaterproduksjon. Sentralt i emnet står kunnskap og viten om alle de praktiske og kunstneriske valgmuligheter regissøren har, med særlig vekt på dramaturgiske og dramatiske virkemidler. Hovedvekten ligger på regissørens kunstneriske arbeid sett i lys av faglige, etiske, estetiske, historiske, kulturelle og politiske overveielser. Regi er en integrert del av et drama- og teateruttrykk. Emnet gir grunnlag for å arbeide med teater og instruksjon i pedagogiske sammenhenger.

Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon og DT2000 Dramaturgi eller tilsvarende. 

Forkunnskapskrav

Ingen absolutte forkunnskapskrav for studenter i bachelorprogrammet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • er i stand til å lede teaterproduksjoner i skole- og fritidssammenheng
 • har innsikt i å utvikle helhetlig regikonsept for amatørteateroppsetninger
 • har innsikt i skuespillerens tekniske prosess
 • har kunnskap om teater som kunstform sett fra skuespillerens og instruktørens synsvinkel
 • har kunnskap om dramatikk som sjanger, teaterorientert tekstanalyse og dramatiske strukturer
 • har kunnskap om instruktøren som pedagog, instruktørens lederrolle, problemidentifisering og problemløsning

Ferdigheter

Studenten:

 • kan instruere og veilede barn, unge og voksne i teaterarbeidet, fra pedagogisk og kunstnerisk ståsted
 • kan integrere skuespillertekniske hjelpemidler i instruksjon og regiarbeid
 • kan velge ut og integrere ulike teknikker i rolleidentifisering og rollekarakterisering
 • kan utforme et regikonsept
 • behersker bruk av elementer i en helhetlig forestilling, og kan foreta en helhetlig vurdering av denne
 • gjøre bruk av visuelle og tekniske virkemidler
 • behersker planlegging og innhenting av relevant materiale
 • kan foreta en vurdering av egen innsats som iscenesetter og instruktør
 • behersker skriftlige dokumentasjonsformer med analyse, drøfting og vurdering av prosess og produkt

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan drøfte forholdet mellom dramatisk form og innhold i en forestilling
 • kan vurdere et uttrykk individuelt eller i en gruppe
 • har kunnskap om fremdriften fra produksjon til ferdig forestilling ved analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er i stor grad basert på at læringen foregår sammen med andre. En slik læreprosess krever samvær og samarbeid over tid. Det forutsettes derfor at studentene er til stede og aktivt medvirkende i undervisning og gruppearbeid.

Emnet er sterkt prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk. Det legges vekt på at studentene prøver ut forskjellige teaterformer og metoder, samt foretar selvstendige valg i forhold til stoff, konsepsjon og aktører i sine ulike oppgaver.

Det benyttes ulike arbeidsmåter. Arbeidet vil i hovedsak foregå i form av praktiske verksteder med drøfting og utprøving av ideer med tilhørende seminarer og forelesninger. Studentene vil ha stort ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet i sine grupper. Forelesninger, demon­strasjons­under­visning og veiledning vil bli gitt etter behov.

Vår 2019 til høst 2019: Emnet tilbys som et valgemne over to semestre.

Vår 2020: Emnet tilbys som et valgemne over ett semester.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav våren 2021 pga Covid-19:

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

           Skriftlige:

 • skriftlig redegjørelse av et regikonsept som omhandler dialogvisning. Omfang 900-1200 ord.

 • Praktiske:

 • egen monologvisning og medvirkning i medstudents monologvisning

 • egen dialogvisning og å overvære medstudents dialogvisning​

 • ta imot veiledning knyttet til monolog- og dialogarbeid

 • ta imot veiledning knyttet til eksamensprosjektet

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning:

Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner. 

 

Arbeidskrav tidligere:

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

           Skriftlige:

 • overvære minst tre teaterforestillinger og gi skriftlig rapport (ca 1500 ord) fra disse; gruppearbeid

 • skriftlig redegjørelse av et regikonsept som omhandler dialogvisning. Omfang 900-1200 ord.

 • Praktiske:

 • egen monologvisning og medvirkning i medstudents monologvisning

 • egen dialogvisning og å overvære medstudents dialogvisning​

 • ta imot veiledning knyttet til monolog- og dialogarbeid

 • ta imot veiledning knyttet til eksamensprosjektet

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning:

Studentene kan ikke ha mer enn 20 % fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner. 

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

Deleksamen 1: Forestilling med etterfølgende muntlig problematisering og drøfting

Vurdering gjøres på grunnlag av estetiske, etiske og pedagogiske kriterier. Det teatrale formspråket, tilpasning til de aktuelle deltakere, stykkets innhold og ulike rammefaktorer skal være ivaretatt av studenten. Videre vurderes studentens refleksjoner og analyse av forestillingen, samt prosessen frem mot den endelige forestillingen. Vanligvis foregår eksamen individuelt, men eksamen kan også avlegges i mindre grupper.

Forestilling med etterfølgende muntlig høring teller 60 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan ikke påklages.

Deleksamen 2: 

Skriftlig innleveringsoppgave som inneholder en faglig problemstilling knyttet til forestillingen i deleksamen 1, og aktuell teori. Etiske, estetiske og pedagogiske overveielser relatert til rammefaktorer og valg av form inngår i eksamen.

Oppgavens omfang er på mellom 3500- 4000 ord (innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg).

 Oppgaven teller 40 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Deleksamen 1: vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Deleksamen 2: vurderes av to interne sensorer.

Deleksamen 1 og deleksamen 2 kan samlet bli trukket ut til ekstern sensur. 

Emneoverlapp

Emnet er 100 prosent faglig overlapp med emne ZREGI05 Regi.