EPN

Emneplan forDT2000 Dramaturgi

Engelsk emnenavn
Dramaturgy
Studieprogram
Høst: Dramaturgi / Bachelorstudium i drama og teaterkommunikasjon
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dramaturgi tar sikte på å videreutvikle faglig-pedagogisk profesjonalitet i drama- og teaterfaget.

Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om dramaturgisk tekstanalyse
 • har kunnskap om sceniske og dramaturgiske virkemidler i praktisk arbeid med drama og teater
 • har kunnskap om dramaturgiske teorier og modeller

Ferdigheter

Studenten

 • kan vise kvalifisert vurderingsevne som dramaturg og drama- og teaterpedagog
 • kan analysere og belyse forskjellige aspekter i ulike teaterforestillinger
 • har ferdigheter i praktisk arbeid med dramaturgi og sceniske virkemidler og kan utarbeide og anvende et regikonsept
 • kan anvende sin dramaturgiske kompetanse i dramapedagogiske forløp

Generelle kompetanse

Studenten

 • har innsikt i ulike aktiviserende formidlingsformer
 • kan anvende ulike dramatiske tekster fra forskjellige land, for slik å fordype seg i ulike kulturer
 • kan foreta valg av dramatikk og tema i forhold til barns og ungdoms aktuelle behov
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor feltet

Innhold

Studiet består av følgende to hovedområder:

 • Dramaturgi (24 studiepoeng).
 • Fagdidaktikk (6 studiepoeng).

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil i hovedsak foregå i form av praktiske verksteder med drøfting og utprøving av ideer med tilhørende seminarer og forelesninger. Studentene vil ha stort ansvar for egen læring, organisering og gjennomføring av arbeidet i sine grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Ett gruppearbeid med utgangspunkt i en enakter.
 • Utarbeiding av to dramaturgiske analyser av to gitte stykker.
 • Utarbeiding av to regikonsepter.
 • Utarbeiding og visning av to sceniske presentasjoner.
 • En teoretisk gruppeoppgave som reflekterer én eller flere dramaturgiske problemstillinger.
 • Medstudenters framføringer og påfølgende vurdering.
 • Delta aktivt i to sceniske gruppepresentasjoner av dramaturgisk analyse og regikonsept.
 • Overvære minst 6 antall teaterforestillinger. 

Obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen

Studentene kan ikke ha mer enn 20 prosent fravær i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er krav om tilstedeværelse og deltakelse.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er todelt:

1. Utviklingsoppgave- individuell

Oppgaven må inneholde en faglig problemstilling være knyttet til dramaturgi og aktuell teori. Oppgaven skal være mellom 4500-5500 ord.

Vurderes av to sensorer. Emnet kan bli trukket ut til ekstern sensur.

Vurderingen teller 40 prosent av endelig bestått karakter.

Eksamensresultat kan påklages.

2. Praktisk eksamen - gruppe

Det gis to ukers forberedelsestid. Vurderingen gjøres på grunnlag av følgende kriterier:

 • Konseptets praktiske og visuelle virkning på scenen.
 • Kandidatenes praktiske og teoretiske dramaturgiske kunnskapsnivå.
 • I hvilken grad de dramaturgiske valgene blir faglig begrunnet.

Vurderingen av praktisk utøvende eksamen teller 60 prosent av endelig bestått karakter. Eksamensresultat kan ikke påklages.

I enkelte tilfeller kan praktisk/muntlige gruppeeksamener avvikles som individuell eksamen.

Begge eksamensdelene må være vurdert til karakter E eller bedre for at studenten skal kunne få endelig bestått karakter.

Fravær - ikke bestått

Studenter som på grunn av gyldig fravær ikke avlegger én eller flere deleksamener som inngår i ordinær eksamen, eller som får vurderingen F på én eller flere deler som inngår i slik eksamen, kan melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Ved fremstilling til utsatt eksamen i deleksamen 1 utviklingsprosjekt, gjøres dette som til ordinær eksamen. Ved fremstilling til ny eksamen skal utviklingsprosjektet som ble vurdert til F til ordinær eksamen, være vesentlig bearbeidet/forbedret - for eksempel på grunnlag av begrunnelsen for karakterfastsettingen.

Ved fremstilling til ny/utsatt eksamen i del 2 avlegges denne etter nærmere avtale med fakultetsadministrasjonen. Det gis tre ukers forberedelsestid. Studentene er selv ansvarlig for å ta kontakt med administrasjonen.

Hjelpemidler ved eksamen

1. Utviklingsoppgave - individuell: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

I forbindelse med avsluttende vurdering benyttes en karakterskala fra A til E for bestått (A er høyeste karakter og E er laveste) og F for ikke bestått.

Sensorordning

1. Utviklingsoppgave- individuell

En intern sensor og en bedømmersensor (vurderer et utvalg av eksamensoppgavene). Ekstern sensor brukes jevnlig. 

2. Praktisk eksamen - gruppe

Praktisk utøvende eksamen vurderes av intern og ekstern sensor. 

Opptakskrav

Ved ledig kapasitet kan emnet tilbys som enkeltemneopptak. Tilbud gis kun ved ledig plasser.

Opptakskrav: Fullført årsstudium i drama og teaterkommunikasjon (60 studiepoeng) eller tilsvarende dramafaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå.

Emneoverlapp

Emnet er 100% faglig overlapp med emne ZDT3 Drama og teaterkommunikasjon -dramaturgi.