EPN-V2

DKDM1200 Digitale presentasjoner og informasjonsarkitektur Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital Presentations and Information Architecture
Studieprogram
Årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier
Omfang
15 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Temaer som tas opp er informasjonsarkitektur, grafisk design for skjerm, universell utforming og brukerorientert design. Emnet fokuserer på verktøy for utforming av brukerorientert design for Internett. Studiet dekker den grunnleggende prosessen med å omforme kompleks informasjon til digital formidling gjennom informasjonsgrafikk, illustrasjoner, fotografier og/eller filmsekvenser. Studiet vil gi innsikt i metoder for idé- og tekstutvikling.

Emnet er en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i utvikling og produksjon av digitale presentasjoner og formidlingsressurser.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales å ha bestått emne ZDB Digitale bilder.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptak til studiet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet, har studenten følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om universell utforming, brukskvalitet og informasjonsarkitektur
 • kjenner til standarder og designprinsipper som benyttes på Internett
 • kjenner til ulike modeller og former for dramaturgi og formidling
 • har kunnskap om hvordan kompleks informasjon kan formidles i forenklede former
 • kjenner til immaterielle rettigheter (IPR) og digital rettighetsadministrasjon (DRM)

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke metoder for idé- og tekstutvikling
 • kan anvende publiseringsverktøy for utforming og publisering av nettressurser
 • kan planlegge, utforme, publisere og vedlikeholde nettressurser

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til kritisk refleksjon rundt publisering og universell utforming for Internett, brukskvalitet og informasjonsarkitektur
 • kan planlegge, utforme, publisere og vedlikeholde nettressurser
 • har forståelse for multimodale virkemidler og brukerorientert design
 • kan gjenkjenne og reflektere over relevante etiske problemstillinger innen medieproduksjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert (hybrid) og tilpasset studenter som på grunn av bosted, arbeids- eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. Du kan følge samlingene heldigitalt eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til pc aktuell gratis programvare. Digital og fysisk undervisning foregår parallelt.

Emnet går over et semester med omlag én kveld i uken. Den omfatter 350 timer. Av disse er om lag 70 timer undervisning og veiledning med kurslærer.

Som nettbasert studium legges det opp til øvingsoppgaver og gjennomføring av et prosjekt. Øvingsoppgavene vil bli valgt slik at de utgjør deler av prosjektarbeidet. Kommunikasjonen mellom faglærer og studenter vil skje gjennom et diskusjonsforum.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Eksamen består av:

 • En prosjektoppgave bestående av en skriftlig og en praktisk del. Praktisk del utføres individuelt eller i gruppe. Skriftlig del utføres individuelt.

Studentene skal gjennomføre et prosjekt der de skal planlegge og utvikle presentasjoner over selvvalgt, godkjent tema og målgruppe. Gjennom prosjektet skal de vise evne til kritisk analyse og drøfting av valg av verktøy, ideutvikling, struktur og omfang.

Eksamen skal omfatte minst en digital presentasjon og en teoretisk del knyttet til prosessdokumentasjon. Den digitale presentasjonen skal demonstrere studentenes forståelse av informasjonsarkitektur.

Eksamen vurderes på grunnlag av følgende kriterier:

 • Produktets estetiske og tekniske kvaliteter.
 • Skriftlig og visuell dokumentasjon som beskriver ide, prosess og produkt inkludert drøftinger av valg som er gjort underveis.
 • Analyse og kritiske betraktninger knyttet til gitt problemstilling i prosjektoppgaven.

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A-F

Sensorordning

To sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.