EPN

DATS2300 Algoritmer og datastrukturer Emneplan

Engelsk emnenavn
Algorithms and Data Structures
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om analyse, design, implementasjon og anvendelse av de algoritmene og datastrukturene som brukes i vanlig og avansert databehandling.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på DAPE1300 Diskret matematikk, DAPE1400 Programmering og DATS1600/DATA1600 Programutvikling.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

  • forklare oppbyggingen og hensikten med datastrukturer som tabeller, lister, stakker, køer av ulike typer, heaper, hashtabeller, trær av ulike typer, grafer og filer
  • gjøre rede for virkemåten og effektiviteten til ulike varianter av algoritmer for opptelling, innlegging, søking, sletting, traversering, sortering, optimalisering og komprimering

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere, designe, og implementere datastrukturer, samt vurdere hvilke datastruktur som er egnet til forskjellige konkrete anvendelser
  • analysere, designe, implementere og anvende de algoritmene som trengs for å løse konkrete oppgaver
  • bruke både egenutviklede og standardiserte algoritmer og datastrukturer til å løse sammensatte og kompliserte problemer

Generell kompetanse

Studenten kan:

  • delta i diskusjoner og gi råd om hvilke datastrukturer og algoritmer det er mest hensiktsmessig å bruke i ulike situasjoner
  • formidle viktigheten og nødvendigheten av å bruke gode strukturer og effektive algoritmer i programmeringsprosjekter

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og individuelle øvinger. Øvingene er basert på eget arbeid med veiledning fra faglærer og/eller en studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav høsten 2020 grunnet Covit19:

To obligatoriske oppgaver

[Arbeidskrav tidligere:]

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

  • Tre gruppeoppgaver (kode og dokumentasjon)

Vurdering og eksamen

Eksamen høsten 2020 grunnet Covit-19:

Eksamen i to deler bestående av

1.Mappeeksamen og

2. Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen på 1 time.

Begge deler må bestås og må bestås samme semester for å få Bestått i emnet.

[Eksamen tidligere]:

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Høsten 2020:

Alle hjelpemidler tillatt, men ikke lov å kopiere kildekode bortsett fra kompendiet/forelesningnotater

Hjelpemidler tidligere:

Ingen

Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE2300, LO140A og LO140I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.