EPN

DATA3780 Anvendt blockchain-teknologiprosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
Applied Blockchain technology project
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten gjennomfører et prosjekt innenfor Blockchain-teknologi, fortrinnsvis i samarbeid med en relevant IT-bedrift, individuelt eller i gruppe på opp til fem studenter. Målet er å gi studentene en introduksjon til anvendt blockchain-teknologi, mens de løser et kommersielt problem i form av omfattende prosjektarbeid med arbeidsmengde tilsvarende 10 timer i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidsmengden tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Blockchain (blokkjeder) defineres som en globalt distribuert hovedbok, som sørger for digital distribusjon av eiendeler med en minimal transaksjonsavgift og rask prosesseringstid. Teknologien tillater at digital informasjon blir distribuert og delt, men ikke kopiert, slik at et individuelt stykke med data kan kun ha én eier. Et eksempel kan være et regneark som dupliseres tusenvis av ganger på tvers av et nettverk av datamaskiner. Dette nettverket kan utformes med regler for å regelmessig oppdatere regnearket; dette er den grunnleggende essensen av blockchain-teknologien.

Blockchain er mest kjent for å være den underliggende teknologien bak mange kjente digitale valutaer/cryptovalutaer (Bitcoin, Ethereum, Ripple m.m.). Teknologien har fått sterkt økende mediedekning, mye på grunn av rask og stor vekst i markedet for disse cryptovalutaene (særlig Bitcoin). Samtidig er cryptovaluta kun ett av mange potensielle anvendelsesområder som er interessante for både offentlige organisasjoner og private aktører i næringslivet. Andre aktuelle anvendelsesområder er:

 • Lagring og distribusjon av åndsverk (intellectual property), for eksempel rettigheter til musikk, videoer, kunst m.m.

 • Verdikjedekartlegging (supply chain management), eksempelvis i kombinasjon med sensor/-IoT-teknologi for å kunne kontrollere og verifisere kvaliteten på varer fra produksjon til butikk

 • Smarte kontrakter (smart contracts) er kodebaserte kontrakter som kan automatisk utføre handlinger basert på vilkårene i kontrakten, eksempelvis brukt innen syndikering (oppdeling) av lån til selskaper eller store prosjekter.

Studentene vil blant annet jobbe med use case som involverer mange aktører som er avhengig å stole på hverandre i et større nettverk/økosystem.

I tillegg til prosjektene som tilbys, kan studenten selv finner et oppdrag i en relevant bedrift, offentlig organisasjon eller ideell organisasjon som stiller med en veileder (såkalt ekstern veileder). Alle studentinitierte prosjekter må godkjennes av en veileder ved OsloMet før prosjektstart.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på DAPE1400 Programmering og DAPE2000 Matematikk med statistikk. Studenter som ikke har grunnleggende programmerings- og statistikk-kunnskap vil måtte påregne en betydelig egeninnsats for å dekke dette.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • Har en grunnleggende forståelse av blockchain-teknologi

 • Blir bevisst om en rekke problemstillinger knyttet til anvendelser av blockchain-teknologi.

 • Fordelaktig dersom studenten har forkunnskap om blockchain-verktøy, f.eks IBM Hyperledger, Azure BaaS m.m.

 

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan implementere enkle anvendelser av blockchain-teknologi.

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan anvende blockchain-relaterte teknologier eller prinsipper for å løse problemer relevant for næringslivet/samfunnet.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledning med intern og/eller ekstern veileder.

Studentene får tilgang til relevante online-ressurser, og får veiledning av intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide i grupper på 3-5 studenter ved å gjennomføre et prosjekt innenfor Blockchain-teknologi i samarbeid med relevante eksterne aktører som bedrifter eller statlige organisasjoner. Emnet kan gjennomføres individuelt etter avtale med emneleder.

Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.

 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.

 • En standard læringsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.

 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering som består av to deler:

1. Prosjektrapport, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 3000 ord +/-10 %

2. Muntlig presentation, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 + 5 minutter

Eksamensresultat kan ikke påklages.

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter, men både prosjektrapporten og muntlig  presentasjonen må vurderes til bestått for at mappen som helhet skal bli vurdert til E eller bedre.

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.