EPN

DATA3770 Helseteknologi-prosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
Health technology project
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene gjennomfører et IT-prosjekt i samarbeid med et relevant helsefaglig miljø, for eksempel på Fakultet for Helsefag ved OsloMet, individuelt eller i gruppe på opp til fem studenter.

I tillegg til prosjektene som tilbys, kan studenten selv finner et oppdrag i en relevant bedrift, offentlig organisasjon eller ideell organisasjon som stiller med en veileder (såkalt ekstern veileder). Alle studentinitierte prosjekter må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektstart.

Gjennomføringen av emnet forutsetter et opphold ved det aktuelle fagmiljøet tilsvarende to dager i uken over en 12-ukers periode.Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal oppholdet tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieår.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • kan identifisere og diskutere sentrale problemstillinger knyttet til e-Helse og helseteknologi.
 • har en grunnleggende forståelse av prosesser og organisatoriske strukturer innen helsevesenet
 • har en grunnleggende forståelse av regelverk og krav til etikk, sikkerhet og personvern som ligger til grunn innenfor e-Helse og helseteknologi.

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker fundamentale helsefaglige begreper og kan kommunisere med helsepersonell ved hjelp av disse begrepene.
 • kjenner de viktigste utviklingsmetodene som benyttes innen helseteknologi.
 • kan løse praktiske industri-relevante eller samfunnsrelevante problemer knyttet til e-Helse og helseteknologi.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende tekniske prinsipper sammen med en grunnleggende forståelse av helsefag for å løse relevante problemer innen Helseteknologi og eHelse
 • kan kommunisere klart skriftlig og muntlig om problemstillinger innenfor fagområdene helseteknologi og eHelse
 • kan gjøre en vurdering av hvordan et eHelse-prosjekt må forholde seg til regelverk, etikk, sikkerhet og personvern.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og/eller ekstern veileder. Studentene vil arbeide individuelt eller i grupper på opp til fem studenter.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart. 

 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard samarbeidsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden.
 • Muntlig presentasjon midtveis i semesteret, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 minutter + 5 minutter til spørsmål.

Fristene for prosjektskissen og møtereferater vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektrapport (100% av karakteren) 

Skriflig prosjektrapport levert på slutten av semesteret. individuelt eller i gruppe (maks. 5  studenter), 4000 ord +/-10 %

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.