EPN

DATA3760 Utvidet / virtuell virkelighet prosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
Augmented Reality / Virtual Reality Project
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studenten gjennomfører et prosjekt innenfor Augmented Reality eller Virtual Reality, fortrinnsvis i samarbeid med en relevant IT-bedrift, individuelt eller i gruppe på opp til fem studenter. Målet er å gi studentene en introduksjon til AR og VR teknologier, mens de løser et kommersielt problem i form av omfattende prosjektarbeid med arbeidsmengde tilsvarende to dager i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidsmengden tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

I tillegg til prosjektene som tilbys, kan studenten selv finner et oppdrag i en relevant bedrift, offentlig organisasjon eller ideell organisasjon som stiller med en veileder (såkalt ekstern veileder). Alle studentinitierte prosjekter må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektstart.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om ulike anvendelsesområder knyttet til AR/VR inkludert helse, undervisning, bygg, spill og underholdning, og visualisering.
 • grunnleggende kunnskap om software- og hardware-teknologiene som ligger til grunn for AR/VR, og aktuelle plattformer som Microsoft Hololens og Google Cardboard.
 • en forståelse for de forretningsmessige aspektene av VR, AR og Mixed Reality.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan designe og implementere enkle anvendelser av AR/VR for en aktuell plattform
 • kan løse praktiske industrirelevante eller samfunnsrelevante problemer ved hjelp av AR/VR
 • kan identifisere mulige anvendelser av VR, AR og Mixed Reality, og deres plass i en verdikjede.

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan anvende AR/VR- prinsipper for å løse ett eller flere problemer relevant for næringslivet/samfunnet.
 • kan kommunisere klart skriftlig og muntlig om temaer knyttet til AR/VR
 • kan beskrive hovedkarakteristikkene av VR, AR og Mixed Reality-systemer, samt hovedkomponentene i et VR, AR og Mixed Reality arkitektur.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og/eller ekstern veileder. Studentene kan arbeide individuelt eller i grupper på opp til fem studenter.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard samarbeidsavtale må inngås mellom prosjekttilbyder/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden.
 • Muntlig presentasjon midtveis i semesteret, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 minutter + 5 minutter til spørsmål

Fristene for prosjektskissen og møtereferater vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektrapport (100% av karakteren) 

Skriflig prosjektrapport levert på slutten av semesteret. individuelt eller i gruppe (maks. 5  studenter), 4000 ord +/-10 %

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.