EPN

DATA3740 IT-Innovasjons- og entreprenørskapsprosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
IT-Innovation and entrepreneurship project
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Entreprenørskapsprosjekt: Studentene gjennomfører et IT-prosjekt i samarbeid med en relevant oppstartsbedrift, individuelt eller i gruppe på opp til 5 studenter. Gjennomføringen av emnet forutsetter et opphold ved en IT-oppstartsbedrift tilsvarende to dager i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidet tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

OsloMet vil tilrettelegge for å koble en eller flere studenter i gruppe med et egnet prosjekt i en oppstartsbedrift. Forutsetningen for at bedriften kan delta er å stille med et godkjent IT-entreprenørskapsprosjekt og en kompetent veileder i bedriften. Videre vil OsloMet stille med  en intern veileder ved OsloMet. Studentene vil utvikle en prototype for et produkt som er relevant for oppstartsbedriften, eller utvikle og implementere ny funksjonalitet i oppstartsbedriftens teknologi.

I tillegg til prosjektene som tilbys, kan studenten selv finner et oppdrag i en relevant bedrift, offentlig organisasjon eller ideell organisasjon som stiller med en veileder (såkalt ekstern veileder). Alle studentinitierte prosjekter må godkjennes av en veileder ved OsloMet før prosjektstart.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieåret. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

tter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal:

 • bli kjent med sentrale problemstillinger knyttet til innovasjon og entreprenørskap
 • forstå forretningsprosesser og organisatoriske strukturer i en oppstartsbedrift
 • ha grunnleggende oversikt over muligheter for finansiering og støtte til oppstartsbedrifter
 • ha innsikt i innovasjonsprosesser og utvikling av teknologi fra idé til prototype
 • forstå rollen og viktigheten av FNs bærekraftsmål i utvikling i utviklingen av nye teknologiske løsninger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • ta et produkt eller en tjeneste gjennom de forskjellige fasene fra ide, design og utvikling til implementasjon og evaluering av prototype
 • selvstendig gjennomføre et IT-prosjekt innenfor rammene av et oppstartsselskap og behersker grunnleggende problemstillinger som kjennetegner entreprenørskapsprosesser
 • kommunisere skriftlig og muntlig de tekniske og forretningsmessige problemstillingene relevante til prosjektets temaområde, inkludert prosjektplan, prosjektaktiviteter og resultater til både en tekniskkyndig og ikke tekniskkyndig publikum
 • utvikle nye løsninger som eksplisitt adresserer ett eller flere av FNs bærekraftsmål 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende tekniske prinsipper for å løse ett eller flere problemer relevant for næringslivet.
 • definere et problem og foreslå mulige innovative løsninger
 • være i stand til å evaluere viktigheten av organisatorisk dynamikk og arbeidsrelasjoner i oppstartsselskaper

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledningstimer med intern og ekstern veileder. Studentene vil arbeide alene eller i grupper på 2-5 studenter ved å gjennomføre et IT-prosjekt i en oppstartsbedrift.

Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.

Oppstartsselskaper vil bli rekruttert igjennom eksisterende nettverk. Disse selskapene tilbyr konkrete prosjektforslag som blir evaluert og kvalitetssikret av OsloMet og utvalgte eksterne ressurser. Studentene kobles med konkrete prosjekter basert på egnethet og interesse. Samtlige prosjekter skal ha intern og ekstern veileder.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • Emnet starter med en introduksjonssamling med obligatorisk oppmøte.
 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard læringsavtale må inngås mellom oppstartselskapet og studenten(e), og denne må godkjennes av intern veleder før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden

Frist for innlevering av prosjektskisse og møtereferatene vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering som består av to deler:

1. Prosjektrapport, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 3000 ord +/-10 %

2. Muntlig presentation, ndividuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 + 5 minutter

Eksamensresultat kan ikke påklages.

Mappen gis en helhetlig vurdering med én karakter, men både prosjektrapporten og muntlig presentasjonen må vurderes til bestått for at mappen som helhet skal bli vurdert til E eller bedre.

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.