EPN

DATA3710 Praktisk IT-prosjekt Emneplan

Engelsk emnenavn
IT project in practice
Studieprogram
Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Bachelorstudium i ingeniørfag - data
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene gjennomføre et IT-prosjekt ved en relevant bedrift, en offentlig organisasjon eller en ideell organisasjon, individuelt eller i gruppe på opp til 5 studenter, med arbeidsmengde tilsvarende to dager i uken over en 12 ukers periode. Dersom prosjektet gjennomføres om sommeren skal arbeidsmengden tilsvare 4 dager i uken over en 6-ukers periode.

Studentene vil arbeide med et produkt  eller en tjenste som er relevant for oppdragsgiveren, eller utvikle og implementere ny funksjonalitet for en teknologi allerede i bruk hos oppdragsgiveren.

I tillegg til prosjektene som tilbys, kan studenten selv finner et oppdrag i en relevant bedrift, offentlig organisasjon eller ideell organisasjon som stiller med en veileder (såkalt ekstern veileder). Alle studentinitierte prosjekter må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektstart.

Valgemnet igangsettes forutsatt at det er et tilstrekkelig antall studenter som velger emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på datafaglige emner fra 1. studieåret. 

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha oversikt over de forskjellige fasene i det praktiske arbeidet med utvikling av IT-løsninger i en bedrift eller en organisasjon
 • ha en forståelse av forretningsprosesser og organisatoriske strukturer
 • forstå sin egen rolle i en bedrift eller organisasjon.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende teoretisk kunnskap om IT-utvikling til et konkret, reelt problemområde
 • planlegge, gjennomføre og løse praktiske problemer knyttet til IT-prosjekter.
 • anvende tekniske prinsipper for å utvikle IT-løsninger som løse ett eller flere reelle problemer.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • definere et problem og foreslå mulige løsninger til problemet
 • forstå betydningen av organisatorisk dynamikk og arbeidsrelasjoner
 • utøve profesjonell kommunikasjon både skriftlig og muntlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Veiledning med intern og/eller ekstern veileder. Det skal skrives en rapport som beskriver prosjektet og hva studenten har fått ut av deltakelse i prosjektet.

Prosjektene velges/tildeles ved semesterstart.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen:

 • En prosjektskisse som beskriver hvordan gruppen vil gå fram for å gjennomføre sitt prosjekt.
 • En standard samarbeidsavtale må inngås mellom oppdragsgiver/veileder og studenten(e), og denne må godkjennes av emnekoordinatoren før prosjektet kan starte.
 • Tre møtereferater fra veiledningsmøter i løpet av prosjektperioden.
 • Muntlig presentasjon midtveis i semesteret, individuelt eller i gruppe (maks. 5 studenter), 10 minutter + 5 minutter til spørsmål.

Fristene for prosjektskissen og møtereferater vil fremgå av undervisningsplanen som gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Vurdering og eksamen

Skriftlig prosjektrapport (100% av karakteren) 

Skriflig prosjektrapport levert på slutten av semesteret. individuelt eller i gruppe (maks. 5  studenter), 4000 ord +/-10 %

Normalt får alle i gruppen samme karakter, men under eksepsjonelle omstendigheter kan individuelle karakterer tildeles etter prosjektveilederen(e) og studieleder sin vurdering.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.