EPN

DATA1700 Webprogrammering Emneplan

Engelsk emnenavn
Web Programming
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Ingeniørutdan. - 3 terminsordning
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om webservere og utvikle ferdigheter og innsikt i full-stack programmering for web. Videre skal de utvikle ferdigheter og innsikt i programmering av dynamisk websider som kommuniserer med database.  De skal også få kjennskap til informasjonssikkerhet i webdesign.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter emnet DAPE1400 Programmering og emnet DAFE1200 Webutvikling og inkluderende design eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan:

 • forklare prinsipper for webarkitekturer og klient/tjener-arkitektur

 • forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres

 • gjøre rede for tilstandsbevaring via sessions og cookies

 • forklare hensikten med og virkemåten til generiske datatyper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle dynamiske websider ved å beholde brukervennlighet og tilgjengelighet på høyt nivå.

 • knytte dynamiske websider til en relasjonsdatabase

 • benytte seg av Java Collections

 • forstå virkemåten og bruken av rekursjon

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • utvikle objekt orienterte programstrukturer i en webarkitektur

 • utvikle et større dynamisk nettsted med persistent datalagring

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og veiledningstimer. Studentene vil arbeide individuelt.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 individuelle oppgaver

Vurdering og eksamen

Eksamen våren 2021 pga. Covid-19:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultatet kan påklages

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer

Eksamensresultatet kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler våren 2021:

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

[Hjelpemidler tidligere:]

Alle trykte og skrevne hjelpemidler, samt godkjent håndholdt kalkulator som ikke kommuniserer trådløst og som ikke kan regne symbolsk. Dersom kalkulatoren har mulighet for lagring i internminnet skal minnet være slettet før eksamen. Stikkprøver kan foretas.

Vurderingsuttrykk

Våren 2021:

Bestått/Ikke bestått

Tidligere:

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet overlapper 10 sp med emnene ITPE1700/170, ADTE1700/1701, LO113D og LO113I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.