EPN

DAPE2101 Fysikk og kjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics and Chemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i ingeniørfag – matematisk modellering og datavitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består av to deler. Begge delene skal gi studentene grunnleggende realfaglige kunnskaper og ferdigheter som er med på å legge et naturvitenskapelig fundament for arbeid med de teknologiske emnene. Temaene er viktige for at dataingeniører skal kunne delta i faglige diskusjoner om teknologi og naturvitenskap. Videre vil arbeidet med emnet gi øvelse i å bruke matematisk programvare og gjøre studentene i stand til å utføre beregninger.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten kan:

 • gjøre rede for Newtons 3 lover i mekanikk og forklare hvordan disse bestemmer legemers bevegelse
 • gjøre rede for begrepet arbeid som kurveintegral av kraften og energibevaring
 • forklare begrepene konservative og ikke-konservative krefter og sette disse i sammenheng med termodynamikkens første lov
 • gjøre rede for svingeligningen og dens løsninger for enkle tilfeller og beskrive svingninger
 • gjengi bølgeligningen og dens analytiske løsninger for enkle tilfeller og beskrive bølgebevegelse
 • gjøre rede for Fouriers lov for varmestrøm og dens sammenheng med varmeledningsligningen og termodynamikkens andre lov
 • gjøre rede for grunnleggende elektromagnetiske størrelser, begreper og fenomener
 • løse de vanligste ordinære og partielle differensialligningene som opptrer i fysikk analytisk og/eller numerisk ved hjelp av velkjente algoritmer      
 • forklare og løse viktige kjemiske likninger innen støkiometri
 • forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen kjemisk kinetikk og kjemisk likevekt
 • forklare grunnleggende prinsipper og begreper innen elektrokjemi

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beregne partikkelbaner i fysikk både analytisk og numerisk
 • løse svingeligningen for enkle tilfeller analytisk og numerisk og visualisere løsningene
 • løse den endimensjonale bølgeligningen numerisk og visualisere løsningene
 • løse den endimensjonale temperaturligningen numerisk og visualisere løsningene
 • anvende de matematiske og numeriske metodene for å beskrive og analysere fysiske fenomener, herunder presentere kvantitative løsninger på problemer innenfor temaene mekanikk, elektromagnetisme, termofysikk, faste stoffers fysikk og fluiddynamikk
 • forklare gjeldende begrensinger ved beregningene nevnt ovenfor
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen støkiometri
 • utføre enkle kjemiske beregninger innen elektrokjemi som beregninger av cellepotensial, strømmengde, forbruk og produksjon av kjemikalier ved elektrolyse
 • utføre enkle beregninger av reaktanter og produkter tilstede i gasslikevekter, fellingsreaksjoner og syre-base likevekter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • forstå og formidle fysiske og kjemiske prinsipper og metoder, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kommunisere med andre fagpersoner med naturvitenskapelig bakgrunn om fysiske og kjemiske problemstillinger
 • har innsikt i realfagenes betydning for ingeniørfaglig utvikling

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og øvinger. Øvingene er basert på eget arbeid med veiledning fra lærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 1 individuell innlevering i fysikkdelen basert på bruk av programvare.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen på 4 timer. Fysikkdelen teller 70 %, kjemidelen 30 %.

4 timer er inkludert opplasting og scanning.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt, utenom kommunikasjon med andre.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.