EPN

DAPE1400 Programmering Emneplan

Engelsk emnenavn
Programming
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - data / Bachelorstudium i informasjonsteknologi / Bachelorstudium i anvendt datateknologi / Årsstudium i IT
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet skal gi studenten grunnleggende forståelse og ferdigheter innen imperative programmeringsprinsipper og objekt-orientert programmering. Studentene fra bachelorstudium i anvendt datateknologi kan velge mellom dette emnet eller ADTE1400 Grunnleggende programmering i 1 semester.

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Studenten kjenner til grunnleggende konsepter innen programmering, med fokus på prosedyre-orientert og objekt-orientert programmering. Selv om studenten kan primært programmere i Java, så forventes det at studenten kan overføre sine kunnskaper til andre imperative programmeringsspråk.

Ferdigheter

Studenten kan håndtere følgende programmeringskonstruksjoner i Java:

 • Operatorer og typer
 • Kontrollstrukturer
 • Funksjoner (prosedyrer) og metoder
 • Tabeller (arrayer)
 • Klasser, konstruktører, og referanser
 • Arv og polymorfisme
 • Enkle grafiske brukergrensesnitt

Generell kompetanse

Studenten kjenner til:

 • grunnleggende prinsipper for oppbygging av programmer
 • sammenhengen mellom programmeringsspråk og programutvikling
 • konsepter relatert til kvalitet og lesbarhet av kode

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og individuelle øvinger. Øvingene er basert på eget arbeid med veiledning fra faglærer og/eller studentassistent.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 3 oppgaver
 • 2 individuelle prøver 

Vurdering og eksamen

Kontinuasjonseksamen høsten 2021:

Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

 

Eksamen høsten 2021 pga Covid-19:

Studentene velger mellom to ulike vurderingsformer.

Enten:

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Eller:

Individuell digital hjemmeeksamen på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

[Eksamen tidligere:]

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 3 timer.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler høsten 2021:

Individuell skoleeksamen med tilsyn:

Ingen.

Individuell hjemmeeksamen: Alle hjelmpemidler er tillatt utenom kommunikasjon med andre.

[Hjelpemidler tidligere:]

Ingen

Vurderingsuttrykk

Kontinuasjonseksamen 2021:

Karakterskala Bestått-ikke bestått

Karakterskala høsten 2021:

For individuell eksamen med tilsyn:

Gradert skala A-F.

For individuell hjemmeeksamen:

Bestått/Ikke bestått

[Karakterskala tidligere:]

Gradert skala A-F

Sensorordning

En eller flere interne sensorer. Eksterne sensorer brukes jevnlig.

Emneoverlapp

Emnet er ekvivalent (overlapper 10 studiepoeng) med: ITPE1400, LO127A og LO127I.

Ved praktisering av 3-gangers regelen for oppmelding til eksamen teller forsøk brukt i ekvivalente emner.