EPN

BYPE1100 Fysikk og mekanikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Physics and Mechanics
Studieprogram
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg
Omfang
10 stp.
Studieår
2018/2019
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet består av to deler.  Fysikkdelen skal kunne gi studentene grunnleggende fysikkfaglige kunnskaper og ferdigheter som er med på å legge et naturvitenskaplig fundament for arbeid med de teknologiske emnene. Mekanikkdelen gir en dypere innføring i den klassiske mekanikken enn det som dekkes av fysikkdelen og er basis for alle konstruksjonsemnene i studiet. Emnet gir grunnlag for videre statikkstudier

Fysikkdelen omhandler:

 • mekanikk som innebærer statikk og fasthetslære
 • fluiddynamikk som innebærer lære om kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning
 • termodynamikk som innebærer lære om varmekapasitet og varmeovergang
 • bølgefysikk med hovedvekt på akustikk

 Mekanikkdelen omhandler:

 • moment- og skjærkraftdiagrammer
 • bjelketeori
 • spenningsfordelinger
 • deformasjonsberegninger

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptakskrav.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående forståelse av prinsippene i læren om krefter, likevekt og Hookes lov, bjelketeori, deformasjonsberegninger og spenningsfordelinger
 • har kunnskap om fluidstatikk og fluiddynamikk som innebærer lære om væsketrykk, kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning
 • kan gjøre rede for Termodynamikkens 1. hovedlov
 • har kunnskap om begrepene varmekapasitet og varmeovergang
 • har kjennskap til fysikkbegreper innen temaet akustikk og kan bruke dette til å regne på oppførselen til lydbølger

Ferdigheter

Studenten:

 • kan beregne lagerreaksjoner i statisk bestemte konstruksjoner, samt kan tegne moment-, skjærkraft- og normalkraftdiagrammer og beregne spenningskomponenter i bjelker, staver (fagverk) og kabler
 • kan beregne trykkvariasjon i en strømmende væske samt strømningsmengde og strømningshastighet
 • kan regne ut overføring av varmeenergi (termisk konduktivitet)
 • kan regne på bølger (som omfatter blant annet refleksjon, absorbsjon, forplantningshastighet og intensitet)
 • har grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid, rapportering og resultatpresentasjon

Generelle kompetanse

Studenten:

 • kan anvende kunnskapen og ferdighetene på praktiske fysikkproblemstillinger innen mekanikk
 • kan gjøre statiske beregninger som grunnlag for prosjektering av konstruksjonselementer

Arbeids- og undervisningsformer

Auditorieundervisning og obligatoriske regneøvinger med veiledning på sal. Obligatorisk laboratorieøving.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • 12 av 20 regneøvinger
 • 2 av 3 lab. øvinger i mekanikk

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 3 timer.

Eksamensresulat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

En intern sensor. Ekstern sensor brukes jevnlig.