EPN-V2

BVV3050 Barnevern, medier og offentlighet, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection, media and public sphere
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet dreier seg om forholdet mellom barnevernet, mediene og offentligheten. Barnevernet omtales i stort omfang og på ulike måter, både i sosiale medier og tradisjonelle medier. I emnet diskuteres betydninger og konsekvenser av mediebruk og medieomtale på barnevernfeltet, med utgangspunkt i forskningslitteratur og aktuelle TV-dokumentarer/podkast.

Emnet har fire hovedområder:

  • Medienes omtale og presentasjon av barnevernet.
  • Barnevernets bruk av medier i sin strategi for å kommunisere med samfunnet.
  • Barn og ungdoms bruk av sosiale medier.
  • Muligheter og utfordringer ved barnevernansattes bruk av sosiale medier i arbeid med barn, ungdom og foreldre.

Studentene deler seg innledningsvis i mindre grupper på 4-5 studenter og velger et tema innenfor en av hovedområdene over, som de kan fordype seg i. Gruppene skal jobbe jevnlig med sitt tema i løpet av valgemnet, med veiledning av lærere.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har bred kunnskap om barns digitale hverdagsliv.

· har bred kunnskap om diskusjoner og presentasjoner av barnevernet i ulike medier.

· har kunnskap om barnevernets mediehåndtering og mediestrategier.

· har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid om barnevern og medier samt kjennskap til relevante fagdebatter.

· har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet i arbeidet med barn, unge og familier.

Ferdigheter

Studenten

· kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i forbindelse med bruk av sosiale medier/digital kommunikasjon i møte med barn og familier.

· har innsikt i betydningen av samfunnsdebatt om barnevernet i mediene.

· kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi i arbeid med barn, unge og deres familier.

Generell kompetanse

Studenten

· har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen feltet barnevern og medier, både på samfunnsnivå og i egen tjenesteutøvelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet vil skje gjennom forelesninger av eksterne og interne undervisere, plenumsdiskusjoner og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet består av innlevering av gruppearbeid og muntlig gruppeeksamen. Innleveringen av gruppearbeidet skal leveres enten som et skriftlig produkt (3-4 sider, referanser kommer i tillegg) eller i form av et multimedieprodukt (3-5 minutter) som leveres før muntlig gruppeeksamen. Studenter er forpliktet til å delta med likeverdige bidrag.

Deretter gjennomføres det muntlig gruppeeksamen. Gruppene presenterer sitt arbeid muntlig for medstudenter og sensorer. Gruppene vil få tilbakemelding på presentasjon og innhold, samt spørsmål fra aktuelt pensum. Muntlig gruppeeksamen vil være på inntil 25 minutter per gruppe.

Produktet og presentasjonen vurderes samlet.

Unntaksvis kan enkeltstudenter få godkjenning til individuell fremstilling til eksamen.

Kandidater/grupper som ikke består kan levere omarbeidet produkt og fremstille seg til ny og utsatt eksamen. Kandidater som har gyldig fravær fra muntlig presentasjon, men har bidratt til produktet, fremstiller seg kun til ny og utsatt muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.