EPN

BVV3040 Barn med to hjem – barnevernets rolle i komplekse samværssaker, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Children with two homes - the role of the child welfare in complex social matters
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern / Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Dette emnet bygger på tverrfaglige perspektiver; juss, psykologi og barnevernfaglig kunnskap. Emnet omhandler problemstillinger knyttet til barneverntjenestens profesjonsutøvelse i gråsonen mellom barnevernloven og barneloven. Emnet omhandler foreldrekonfliktsaker, det vil si saker med bekymring for barnets omsorgssituasjon, der bekymringen også er relatert til foreldres pågående konflikt om barnets bosted, foreldreansvar og samvær etter et samlivsbrudd. Dette er saker som ligger i et organisatorisk grenseland mellom barnevernet, familievernet, politiet og domstolene. Sakene kan dreie seg om bekymring for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt hos en eller begge foreldrene, vedvarende høyt konfliktnivå, rusmisbruk eller andre forhold som påvirker barnets helse og utvikling

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         ha bred kunnskap om hvilke utfordringer og dilemmaer som ansatte i barneverntjenesten kan møte i arbeid med foreldrekonfliktsaker

·         ha bred kunnskap om barneverntjenestens juridiske handlingsrom i slike saker 

·         ha bred kunnskap om barnets rett til å delta og bli hørt i egen sak 

·         ha bred kunnskap om barnevernets samarbeidspartnere og deres rolle og oppgaver i foreldrekonfliktsaker

·         ha bred kunnskap om reglene for samarbeid: taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt 

·         ha bred kunnskap om forskning om barn med to hjem og konsekvenser av pågående foreldrekonflikter for barns helse og utvikling 

·         ha bred kunnskap om konsekvensene av vold, overgrep og annen omsorgssvikt for barns helse og utvikling 

 

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan anvende juridisk metode for å avklare barneverntjenestens rettslige handlingsrom i foreldrekonfliktsaker

·         kan vurdere barnets omsorgssituasjon, og drøfte og vurdere barneverntjenestens muligheter for å bistå barnet og foreldrene i alle faser av barnevernssaken

·         kan legge til rette for at barnets rett til å bli hørt blir ivaretatt

·         kan veilede foreldre og barn om barneverntjenestens og andre etaters ansvar og oppgaver, samt barnelovens regler om bosted, samvær og foreldreansvar

·         kan anvende regelverket i samarbeidet med andre tjenester og instanser

·         kan reflektere over konfliktbegrepet og konfliktløsning

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kanreflektere, vurdere og handle ut fra et flerfaglig ståsted, og i samarbeid med andre tjenester og instanser, for å sikre barn og foreldre god bistand i gråsonen mellom barnevernloven og barneloven.

·         kan reflektere etisk, og kritisk, over barneverntjenestens og andre instansers definisjonsmakt

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene i dette emnet vil bestå av forelesninger og seminarundervisning, samt selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.