EPN-V2

BVV3020 Fosterhjem, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Foster home
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet belyses fosterhjemmet fra ulike perspektiver; kulturelle, historiske, psykologiske, økonomiske og rettssikkerhetsmessige. Samtidig er emnet praksisnært, og tar utgangspunkt i de utfordringer som fosterbarnet og fosterfamilien møter i hverdagen. Hvordan kan barnevernspedagogen / sosionomen møte fosterbarna? Hva innebærer det å veilede fosterforeldre? Hvordan kan man best ivareta de biologiske foreldrene? Emnet tematiserer hvordan fosterbarn bygger sin identitet, når utfordringen handler om å forstå seg selv både i lys av "det opprinnelige" og "det nye".

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

· har kunnskap om utfordringer som fosterbarn, fosterfamilier og biologiske foreldre møter

· har kunnskap om ivaretakelse av fosterbarns deltakelse

· har bred kunnskap om tilknytning og avvisning

· har kunnskap om særlige behov hos barn tilhørende etniske minoriteter

· har kunnskap om plassering i slekt og nettverk

Ferdighet

Studenten

· kan redegjøre for hva et fosterhjem er

· har innsikt i og kan reflektere over fosterforeldres behov for veiledning

· kan reflektere over sentrale temaer av betydning i veiledning av fosterforeldre

· kan foreta skjønnsmessige vurderinger i fosterhjemsarbeidet

Generell kompetanse

Studenten

· har bred kunnskap om fosterhjem og fosterhjemsarbeid

· kan reflektere over faglige og etiske dilemmaer som særpreger i fosterhjemsarbeidet

· er bredt orientert om forskning og kunnskap rettet mot fosterhjem og fosterhjemsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom gruppearbeid, samtaler og diskusjoner i plenum, kortere forelesninger av interne og eksterne undervisere.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav / obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en individuell, skriftlig hjemmeeksamen, 72 timer. Besvarelsen skal være på 7-9 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Marie Føleide og Eirik Gundersen