EPN-V2

BVV3010 Kreative metoder i barnevern og sosialt arbeid, valgemne Emneplan

Engelsk emnenavn
Creative methods in child welfare and social work
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kreative metoder i barnevern og sosialt arbeid er et internasjonalt studietilbud til studenter ved bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid og studenter fra OsloMets internasjonale partnerinstitusjoner. All undervisning og ferdighetstrening med tilhørende prosjektrapport foregår på engelsk dersom det er studenter fra utlandet som deltar.

Kunnskap og erfaringer knyttet til kreative og estetiske arbeidsmetoder vil være i fokus. Kunnskap om menneskerettigheter og barnekonvensjonen inngår i emnet. Studentene skal i mindre grupper planlegge og gjennomføre et prosjekt i praksisfeltet, basert på aktiviteter og kreative, estetiske metoder.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern eller sosialt arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

· har kunnskap om hvordan og hvorfor man kan bruke kreative og estetiske metoder i barnevern og sosialt arbeid

· har kunnskap om hvordan aktiviteter og estetiske uttrykksformer kan knyttes til menneskerettigheter og barnekonvensjon

· har kunnskap om barnevern og sosialt arbeid i et flerkulturelt perspektiv

· har kunnskap om hvordan estetiske læringsprosesser/metoder kan utfordre til refleksjon over egne holdninger, åpne for selvutvikling og utvide den faglige forståelsen

har kunnskap om hvordan hjelpe barn og unge til å forstå og sette ord på egne erfaringer og følelser gjennom estetiske og symbolske uttrykk

Ferdigheter

Studenten

· kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse

· kan anvende kunnskap og faglig skjønn i flerkulturelle settinger for barn og unge

· kan ha forståelse for hvordan kreative og estetiske metoder kan flytte grenser og gi rom for selvrefleksjon og alternative måter å tenke / handle på

· kan samarbeide og løse oppgaver i internasjonale (flerkulturelle) og tverrprofesjonelle sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

· har kunnskap om egen kreativitet og hvordan utvikle kreative løsninger i profesjonell samhandling med barn og unge i praksisfelter i barnevern og sosialt arbeid

· har kunnskap om hvordan utvikle og anvende kreative løsninger og bruke estetiske metoder i profesjonell samhandling med barn og unge i praksisfelter i barnevern og sosialt arbeid

· har kunnskap om betydningen av å kunne kommunisere på engelsk i et flerkulturelt og tverrfaglig kunnskapsområde

· har kunnskap om betydningen av samhandling med yrkesutøvere fra andre profesjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og andre undervisningsformer etter behov. Studentene skal i mindre grupper planlegge og gjennomføre et prosjekt hvor kreative og estetiske metoder skal brukes i arbeid med barn og unge. Det forutsettes stor grad av studentaktivitet gjennom hele emnet. Emnet gjennomføres på engelsk dersom det er studenter fra utlandet som deltar.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav / obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en prosjektrapport i gruppe og en muntlig presentasjon. Rapporten skal bygge på erfaringene studentene får gjennom undervisningen og gjennomføringen av prosjekt i praksisfeltet. Rapporten skal ha et omfang på 15 sider, +/- 10%. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges. Den muntlige presentasjonen forberedes gjennom et prosessorientert verksted i forkant av eksamen i samlet klasse.

Rapporten og presentasjonen vurderes samlet,og det kreves aktiv deltakelse fra alle studenter i forberedelser og gjennomføring av både prosjektrapporten i gruppe og den muntlige presentasjonen for å bestå eksamen.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær skiftlig eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. Studenter som ikke deltar i forberedelser eller som har gyldig fravær fra den muntlige delen av eksamen, gjennomfører en tilpasset individuell presentasjon.

Dersom det er studenter fra utlandet som deltar i emnet gjennomføres den muntlige presentasjonen på engelsk. Prosjektgrupper med studenter fra utlandet skriver prosjektrapport på engelsk.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Svein Fuglestad