EPN-V2

BVUH1901 Mentorskap i en sosialfaglig flerkulturell kontekst - Nattergalen Emneplan

Engelsk emnenavn
Social Work Mentorship in a Multicultural Context
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Bachelorstudium i sosialt arbeid
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet retter seg mot studenter ved bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. En sentral målsetting for emnet er å styrke det flerkulturelle kunnskap- og erfaringsgrunnlaget hos studentene. Emnet har et todelt mål. Det ene målet er å tilby barnet et konkret tiltak ved at de møter en student (profesjonell) som skal være en positiv rollemodell i 10 måneder. Det andre målet er å styrke studentens profesjonelle kultursensitivitet i praktisk arbeid med barn. Studenten skal gjennom sitt mentorskap trene på å være en voksen rollemodell i en nær relasjon med ett barn, og gjennom dette øke sin kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studenten har påbegynt den treårige bachelorutdanningen. Opptaket skjer på grunnlag av skriftlig søknad og intervju, samt innhenting av referanser.

Læringsutbytte

Gjennom møte med barnet i sin praktiske mentorutøvelse skal studenter tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale begreper innen mentorskap generelt og i en flerkulturell kontekst spesielt
 • økt forståelse av innholdet i betegnelsen kulturelt mangfold
 • kunnskap om kommunikasjonsteori, med spesifikt fokus på barn
 • kunnskap om digitale historiefortellinger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve mentorskap med økte anerkjennende kommunikative ferdigheter
 • innsikt i eget relasjonelt bidrag i møte med mentorbarnet
 • formidle sine erfaringer fra møter med mentorbarnet gjennom en digital historiefortelling og reflektere over disse erfaringene

Generell kompetanse

Studenten har

 • Innsikt i sin gryende profesjonalitet med bevissthet om maktrelasjoner som oppstår i møtet mellom mentor og barnet med minoritetsbakgrunn og dets familie
 • Større bevissthet om majoritet- og minoritetsrelasjon i lys av sin rolle som representant for det offentlige
 • Innsikt i sin profesjonalitet med bevissthet om egen forforståelse
 • økende bevissthet om de etiske, faglige og personlige dilemmaer som kan oppstå i en profesjonell rolleutøvelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal være mentor for et barn i ett år. Mentoren møter sitt mentorbarn en gang i uken, to til tre timer pr uke, over to semestre. Mentoren skal ta initiativ til ulike aktiviteter både alene med barnet og i felleskap med andre mentorer/mentorbarn. Studenten får opplæring/individuell faglig bistand fra OsloMets koordinator ved Nattergalprosjektet. Mentoren er oppfordret til å møte på samlet oppstart og avslutning ved barneskolene sammen med foreldre og mentorbarn, samt på møte med mentorbarna på OsloMet. Emnet har fire samlinger, 3 av disse på kveldstid. To av samlingene er obligatoriske (se arbeidskrav). På alle samlingene blir mentorene oppfordret til å være medansvarlig og legge fram faglige innspill rundt egen profesjonalitet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet inneholder 4 obligatoriske aktiviteter.

1. Studenten må gjennomføre en dagssamling med ferdighetstrening i samtaler med barn.

2. Studenten må gjennomføre en obligatorisk dagssamling i digitale historiefortellinger

3. Studenten skal levere 6 individuelle månedspapporter fra november til og med april fra egen mentorpraksis. For månedsrapportene er det utarbeidet egen mal, der studenten etter hvert møte med mentorbarnet gir en kort beskrivelse av hva de gjorde, samt en egen refleksjon. Dersom rapportene ikke godkjennes av faglærer, kan studenten levere et nytt og forbedret arbeidskrav til angitt frist

4. Obligatorisk individuell veiledning på minimum 1 time. Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Arbeidskrav/-ene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen i dette emnet er en digital historiefortelling.

 1. Den digitale praksisfortellingen skal utarbeides individuelt.
 2. Filmen skal forsvares muntlig individuelt med intern og ekstern sensor tilstede.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det brukes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.