epn-portlet

Emneplan forBVUH1901 Mentorskap i en sosialfaglig flerkulturell kontekst - Nattergalen

Engelsk emnenavn
Social Work Mentorship in a Multicultural Context
Omfang
10 stp.
Studieår
2018
Emnehistorikk

Innledning

Emnet retter seg mot studenter ved 1.årsstudentene ved Bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid. 

En sentral målsetting for emnet er å styrke det flerkulturelle erfaringsgrunnlaget i barnevernet ved at studenter på bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid får økt kunnskap om barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn.

I prosjektet får studentene tildelt ansvar for hvert sitt barn med minoritetsbakgrunn. Studenten skal være barnets mentor. Emnet har et todelt mål: Barnet får et konkret tiltak ved at de møter en student som skal være en profesjonell positiv rollemodell i 10 måneder, samtidig får studenten styrket sin profesjonelle kultursensitivitet i praktisk arbeid med barn. Studenten skal gjennom sitt mentorskap trene seg i å være en voksen rollemodell i en nær relasjon med ett barn og få innblikk i ett minoritetsbarns liv.

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studenten har påbegynt den treårige bachelorutdanningen. Opptaket skjer på grunnlag av skriftlig søknad og intervju, samt innhenting av referanser.

Læringsutbytte

Gjennom møte med barnet i sin praktiske mentorutøvelse skal studenter tilegne seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

  • kunnskap om sentrale begreper innen mentorskap generelt og i en flerkulturell kontekst spesielt  
  • kunnskap om og økt forståelse av innholdet i betegnelsen kulturelt mangfold 
  • kunnskaper om sentral kommunikasjonsteori med spesifikt fokus på barn

Ferdigheter

Studenten kan

  • utøve mentorskap med økte anerkjennende kommunikative ferdigheter med spesifikt
  • fokus på eget relasjonelt bidrag i møte med mentorbarnet

Generell kompetanse

Studenten kan 

  • utøve profesjonalitet med bevissthet om maktrelasjoner mellom mentor og barnet med minoritetsbakgrunn og dets familie,
  • som representant for det offentlige oppøve bevissthet om majoritetsminoritetsrelasjon
  • oppøve profesjonalitet med erkjennelse/bevissthet om egen forforståelse og dermed også de generelle etiske faglig/personlig profesjonelle rolleutfordringene i møte med barn og barnets familie 

Arbeids- og undervisningsformer

Studenten skal være mentor for et barn i ett år. Mentoren møter sitt mentorbarn en gang i uken to til tre timer pr uke over to semestre. Mentoren skal ta initiativ til ulike aktiviteter både alene med barnet og i felleskap med andre mentorer/mentorbarn. Studentene får opplæring/individuell faglig bistand fra HiOAs koordinator ved Nattergalprosjektet. Mentoren er oppfordres til å møte på samlet oppstart og avslutning ved barneskolene sammen med foreldre og mentorbarn, samt møte når mentorbarna inviteres til OsloMet. Emnet har fire samlinger, 3 av disse på kveldstid. En av samlingene er en dagssamling (se arbeidskrav). På alle samlingene blir mentorene oppfordret til å være medansvarlig og legge fram faglige innspill rundt egen profesjonalitet. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

1. Studenten må gjennomføre en dagssamling med ferdighetstrening i samtaler med barn.

2. Studenten skal levere 8 individuelle månedspapporter fra oktober til og med mai fra egen mentorpraksis. For månedsrapportene er det utarbeidet egen mal, der studenten etter hvert møte med mentorbarnet gir en kort beskrivelse av hva de gjorde, samt en egen refleksjon. Dersom rapportene ikke godkjennes av faglærer, kan studenten levere et nytt og forbedret arbeidskrav til angitt frist.

3. Obligatorisk individuell veiledning på minimum 1 time. 

Vurdering og eksamen

Det arrangeres en tre dagers hjemmeeksamen der eksamensoppgaven er et fordypningsnotat fra egen mentorpraksis. Besvarelsen omfang skal være på fem til syv sider. Forside og litteraturliste kommer i tillegg. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Et uttrekk på 25 % av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver