Emneplan forBVUH1030 Barnevern og samfunn

Innledning

I dette emnet skal studentene tilegne seg kunnskaper om de samfunnsmessige sammenhenger og rammebetingelser for barnevernfeltet. Dette handler blant annet om å forstå barnevernets oppdrag, barnevernet som forvaltningsmessig område, herunder dets kultur, verdier og normer. Sentrale områder i emnet er sosiologiske perspektiver, stats- og kommunalkunnskap og helse- og sosialpolitikk. Undervisningen i juss, psykologi, vitenskapsteori og sosialpedagogikk fortsetter. Det vektlegges at studentene får forståelse for forbindelser mellom fagene, og forbindelsen mellom teori og praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • hvordan forståelsesmåter på individ, familie, institusjon og samfunnsnivå henger sammen i forhold til praktisk utførelse av arbeid i barnevernfeltet
 • hvordan makt og maktformer som kjennetegner moderne velferdssamfunn, vises i møtet mellom barnevernspedagoger og klienter
 • helse- og sosialpolitiske emner og stat- og kommunal kunnskap med vekt på velferdsstat, fattigdom, marginalisering, diskriminering, sosial posisjon og forebyggende helse og sosialpolitikk
 • hvordan sosial ulikhet i velferdsstat påvirker barn og unges oppvekstvilkår 
 • flerkulturell forståelser og misforståelser, inkludering/ekskluderings mekanismer herunder diskriminering og rasisme
 • grunnleggende kulturpsykologiske ideer og teorier
 • kjønn- og seksualitetsmangfold
 • barnelovens regler
 • forvaltningslovens saksbehandlingsregler, særlig reglene for enkeltvedtak
 • menneskerettigheter, særlig om asylbarn
 • barns rettigheter i familien og i samfunnet
 • samspill mellom barnevern og media

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende sentrale begreper og perspektiver i analyse av sosiale forhold
 • gjenkjenne prinsipielle spørsmål man vil møte som barnevernspedagog i et flerkulturelt samfunn
 • forstå og formidle sentrale begrep i sosiologi og sosialantropologi
 • bistå barn, slik at deres rettigheter blir reelle
 • delta i samfunnsdebatt om barnevernsarbeid på en kritisk og reflektert måte
 • identifisere mulige menneskerettsbrudd mot barn i Norge
 • identifisere områder i norsk rett som kan være problematisk i forhold til internasjonale menneskerettigheter
 • foreta saksbehandling i henhold til forvaltningsloven

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • anvende sine kunnskaper og bruke dem i forhold til kritisk tenkning og analytisk refleksjon
 • anvende sine kunnskaper for å foreta faglige vurderinger og vurdere konsekvenser av disse
 • løse faglige utfordringer på en kritisk og kreativ måte alene og i samspill med andre

Arbeids- og undervisningsformer

I samfunnsfaglige temaer er forelesninger og gruppearbeid de viktigste arbeidsmåtene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk undervisning

Det er ingen obligatorisk undervisning i dette emnet.

Arbeidskrav

Arbeidskrav i samfunnsfaglig og juss

Det skal skrives et individuelt arbeidskrav på 3000 ord +/- ti prosent.

Vurdering og eksamen

Emne 1C avsluttes med en muntlig eksamen.

En eventuell ny og utsatt eksamen blir arrangert i slutten av semesteret eller i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Ved muntlig eksamen kan studentene medbringe Norges Lover og/eller lovsamling for helse- og sosialsektoren og andre ukommenterte særtrykk av lover og forskrifter. Utskrifter fra Lovdata er ikke tillatt.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Child Welfare and Society
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnevern
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
VÅR 2019
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i barnevern