Emneplan forBVUH1010 Oppvekst og utvikling i et sosialpedagogisk perspektiv

Innledning

I dette emnet blir studentene gjort kjent med sosialpedagogisk teori og praksis. Sosialpedagogikk henter kunnskap fra flere fag: blant annet juss, psykologi og pedagogikk. Disse fagene blir introdusert i emnet. Psykologiske og pedagogiske perspektiver på barn og unges utvikling og læring er sentralt. Likeledes er grunnleggende rettsprinsipper og juridiske begreper sentralt. Emnet inneholder en introduksjon til konkret barnevernarbeid, både i barneverntjenesten og på andre yrkesområder. Emnet inneholder en innføring i vitenskapsteoretiske temaer og temaer innen etikk. Studentene skal delta i aktiviteter og få erfaring i å bruke aktiviteter i praksis. Det arrangeres et seminar om oppvekst hvor flere fag integreres for å gi innførende kunnskap om barndom i Norge.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomført emne skal studenten ha

 • kunnskap om grunnleggende tema innen barn og unges psykologiske utvikling, sosialisering og oppdragelse
 • kunnskap om at kjønn, kultur, familieformer og klasse har betydning for barn og unges utvikling og deltakelse i samfunnet
 • kunnskap om formål og arbeidsmåter innen sosialpedagogisk og miljøterapeutisk arbeid med barn og unge
 • kunnskap om vitenskapsteoretiske begreper og grunnlagsforståelser
 • kunnskap om betydningen av etikk i praktisk arbeid med mennesker
 • kunnskap om hvordan musikk, drama og forming kan benyttes i sosialpedagogisk arbeid 
 • kunnskap om barnevernets organisering, rammer og  samfunnsoppdrag
 • kunnskap om barnevernets historie i Norge
 • kunnskap om grunnbegreper og prinsipper i velferdsretten
 • kunnskap om juridisk metode og rettskildelære
 • kunnskap om grunnleggende søketeknikk og kriterier for å vurdere kildekvalitet

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne identifisere sentrale faglige perspektiver og vise at de har betydning for hvordan vi forstår og begrunner faglige avgjørelser
 • kunne sette i gang og lede ulike aktiviteter
 • kunne gjennomføre et livsformsintervju for å utforske barnets hverdagsliv
 • delta og gjennomføre samtaletrening i grupper
 • kunne finne fram til og anvende relevante rettskilder
 • kunne utvikle ferdigheter i studiemetodikk og kunne samhandle med andre om faglige spørsmål
 • kunne komme i gang med å skrive faglige tekster og anvende mal for oppgaveskriving
 • kunne foreta enkle søk etter ulike typer dokumenter, legge inn reservasjoner og håndtere egne lån i Oria
 • kunne velge pålitelige kilder for informasjonsinnhenting

Generell kompetanse

Studenten skal

 • vise respekt for andre og bidra til et aksepterende, inkluderende og åpent studiefellesskap
 • reflektere over betydningen av egen og andres oppvekst og kulturbakgrunn
 • få forståelse for hvordan aktivitetsfagene inngår i barnevernspedagogens relasjonskompetanse

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet veksler arbeidsmåtene mellom forelesninger, arbeid i grupper, individuelt arbeid og veiledning. Studentene deles inn i basisgrupper den første studieuken. Hver basisgruppe får oppnevne en veileder. Studiet oppnevner en veileder for hver basisgruppe.

Det arrangeres et seminar under navnet Oppvekstseminaret.

Det arrangeres et seminar i aktivitetsfag. Der deles studentkullet i tre grupper med utgangspunkt i basisgruppene. Hver av de tre gruppene fordeles på aktivitetsfagene drama, forming og musikk, og har tre undervisningsdager (seks timer hver dag) i hvert av de tre fagene i løpet av en niukers periode. Aktivitet i forbindelse med arbeidskrav på 3 dager kommer i tillegg. Det kreves aktiv deltakelse fra alle studenter i aktivitetsfagsundervisningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk undervisning

Undervisningen i aktivitetsfaget er obligatorisk.

Det er krav til 80 prosent nærvær i de fag/emner som har obligatorisk undervisning. Ved alt fravær over 20 prosent gis et omfattende alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet.

Ved fravær utover 40 prosent som ikke kan dokumenteres med gyldig sykemelding/legeerklæring, mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen.

Arbeidskrav

Det gis tre arbeidskrav i dette emnet.

Arbeidskrav i aktivitetsfag

«Relasjonsbygging gjennom aktiviteter» består av tre dager med praktisk samhandling med barn og en skriftlig rapport på 3000 +/- 10% ord fra prosessen. Arbeidskravet gjennomføres i gruppe, og gruppemedlemmene er solidarisk ansvarlige for resultatet innad i gruppa.

Gjennom en prosessorientert tilnærming, skal studentene få erfaringer med å bruke aktiviteter i relasjonsbygging med barn over tid. I den praktiske delen av arbeidskravet skal studentene vise at de kan anvende aktivitetsfaglige verktøy og sette i gang og lede ulike aktiviteter innen drama, forming og musikk i samhandling med barn og unge. Fokus vil være på barns hverdagsliv. Arbeidskravet er obligatorisk, og tilstedeværelse beregnes sammen med undervisningen i aktivitetsfag (ni dager + tre dager = tolv dager totalt).

Arbeidskrav som skrives i gruppe

Det leveres et skriftlig arbeidskrav i gruppe på 4500 ord +/- ti prosent. Arbeidskravet skrives i de basisgruppene som lærerne setter opp ved studiestart.

Arbeidskrav som skrives individuelt

Det skal skrives et individuelt arbeidskrav på 2000 ord +/- ti prosent.

Vurdering og eksamen

Emnet 1A avsluttes med en individuell skriftlig skoleeksamen på fem timer

En eventuell ny og utsatt eksamen blir arrangert i slutten av semesteret eller i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Norges Lover og/eller lovsamling for helse- og sosialsektoren og andre ukommenterte særtrykk av lover og forskrifter. Utskrifter fra Lovdata er ikke tillatt.

Vurderingsuttrykk

Vurderingsuttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor på hver besvarelse.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Childhood, Development and Social Pedagogy
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnevern
Studiepoeng
20 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i barnevern