EPN

BV3900 Bacheloroppgave med vitenskapsteori Emneplan

Engelsk emnenavn
The Bachelor's thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet skal studentene skrive en individuell oppgave som tematiserer barnevernfaglig og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner. 

 

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig faglig arbeid fra studentens side. I bacheloroppgaven formulerer hver student en problemstilling med relevans for barnevernspedagogens fagområde. Målet er å sette yrkesrelevante problemstillinger inn i et teoretisk og praktisk perspektiv og vise analytisk kompetanse og etisk refleksjon. Det er også en målsetting at studenten skal beherske de formelle og metodiske krav som stilles til faglige arbeider av et slikt omfang.

I arbeidet med oppgaven forventes det at studenten bruker relevant fagstoff fra studiet og innhenter ny kunnskap fra faglitteratur og andre aktuelle kilder.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern, og ha fullført og fått godkjent praksisstudium 3. studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         skal ha kunnskap om vitenskapsteoriens betydning i vitenskapelig virksomhet

·         skal ha kunnskap om forskningsetikk, grunnleggende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og deres muligheter og begrensninger

·         skal ha kjennskap til ulike kunnskapsteoretiske posisjoner, nytenkning og innovasjonsprosesser, med relevans for tema og problemstilling i bacheloroppgaven

·         skal ha inngående flerfaglig kunnskap om et selvvalgt tema med relevans for barnevernspedagogens fagområde 

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i barnevernfaglig sammenheng

·         kan utvikle praksisrelevante problemstillinger og anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte

·         kan finne, vurdere og henvise til barnevernfaglig forsknings- og praksisbasert kunnskap slik at problemstillingen belyses på en relevant måte

·         kan gjennomføre avanserte litteratursøk i ulike databaser og anvende barnevernfaglig og sosialpedagogisk kunnskap i større skriftlige arbeider

·         kan reflektere kritisk over vitenskapsteoretiske perspektiver og ulike kunnskapskilder i eget arbeid

·         kan utøve kildekritikk i vurdering og valg av litteratur og i innhenting av informasjon i databaser og på nett

 

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan analysere og reflektere kritisk over forskningsetiske problemstillinger i barnevernfeltet

·         har kunnskap om formelle og metodiske krav som stilles til akademisk skriving

·         har bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sentrale arbeidsområder for barnevernspedagoger

·         kan dokumentere og formidle faglige vurderinger skriftlig

·         kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde

Arbeids- og undervisningsformer

Det gis undervisning som er relevant for arbeidet med bacheloroppgaven. Hver student vil få tilbud om tre veiledningsavtaler á 45 minutter fra en lærer eller annen kompetent veileder. Ingen veiledning gis siste uke før innlevering.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell bacheloroppgave.

Oppgaven skal være på 18 - 20 sider. Tittelside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg til dette. Alle sider unntatt tittelsiden skal ha sidetall og alle sider skal ha påført kandidatnummer. Tittelsiden skal dessuten gi nødvendige opplysninger om hvilken eksamen dette gjelder og inneholde eksamenskoden.

Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består eksamen, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen. Man kan levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang, og kan få én times ekstra individuell veiledning i forbindelse med forbedring av oppgaven. Studenter må selv ta kontakt med emneansvarlig for å få veiledningstimen. Det gis ingen veiledning i juli måned.

Studenter som stryker to ganger må ved neste eksamen levere ny bacheloroppgave basert på en ny problemstilling. Studenter må selv ta kontakt med emneansvarlig for å få tilbud om tre veiledninger, i god tid før oppstart av emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene. En students veileder kan ikke være sensor for denne studenten.

Emneansvarlig

Helene Petersen-Sveen og Marie Føleide