EPN

BV3200 Barnevern i velferdsstaten – Mangfold og minoriteter Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state - Diversity and minorities
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir nyanserte perspektiver på mangfold, og forholdet mellom majoritet og minoritet og de ulike utfordringer som kan oppstå i møtet mellom barnevernet og barn, unge og familier som tilhører/blir plassert inn i ulike minoritetsgrupper. Emnet tematiserer hvordan maktstrukturer i samfunnet konstruerer forestillinger om «de andre» gjennom ulike kategoriseringer knyttet til etnisitet, kjønn, seksualitet, funksjonsnivå, alder, klasse og religion. Studentene vil få kunnskap om hvordan inklusjons- og eksklusjonsmekanismer kan utspille seg på individ-, institusjons- og samfunnsnivå, og hvordan de ulike nivåene påvirker hverandre.

Det er obligatorisk deltakelse i det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget «Samarbeid om barn og unge» (INTER1300). Tema det arbeides med er barn og unges samarbeid med profesjonsutøvere, utforskende tilnærminger til barn, unge og familiene deres og profesjonsutøveres bidrag til foreldres og barn/unges meningsdanning. Se INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1300: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 2.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på mangfold og likestilling, herunder sosiologiske, postkoloniale og interseksjonelle perspektiver, og kunnskap om hvordan disse kan benyttes i arbeidet med barn, unge og familier

 • har kunnskap om identitet og tilhørighet, og hvordan ulike identiteter og gruppetilhørigheter kan virke sammen i kategoriserings- og marginaliseringsprosesser
 • har kunnskap om inklusjons- og eksklusjonsmekanismer både på institusjons- og individnivå, herunder kategorisering, marginalisering, stigmatisering, segregering, diskriminering og rasisme
 • har kunnskap om ulike maktperspektiver og hvordan strukturell makt kan utspille seg i forholdet mellom majoritet og minoritet
 • har kunnskap om etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter
 • har kunnskap om urfolks livssituasjon og rettigheter, herunder samiske barns rett til eget språk og kultur
 • Har kunnskap om bruk av tolk i barnevernet

 

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kunnskap for å analysere- og utvikle en nyansert forståelse for ulike minoriteters situasjon og utfordringer i den norske velferdsstaten
 • kan reflektere over samfunnets overordnete forståelser av ulike minoritetsgrupper, og hvordan disse forståelsene kan ha innvirkning på egen praksisutøvelse i møte med barn, unge og familier
 • kan reflektere over hvordan egen oppvekst, kulturelle bakgrunn, forforståelse og verdier virker inn i møtet med ulike minoriteter, og kan påvirke vurderinger og beslutninger i yrkesutøvelsen i barnevernet
 • kan reflektere over hvordan makt utspiller seg i møter mellom barnevernspedagoger og barn, unge og familier som tilhører ulike minoriteter

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere kritisk over egne og andres handlinger, holdninger, oplevelser og verdier knyttet til ulike minoriteter
 • kan bidra til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet, uavhengig av etnisitet, kjønn og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion og livssyn, funksjonsnivå, alder og klasse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og andre undervisningsformer etter behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter godkjent:

1. Obligatorisk deltagelse i INTERACT - Inter 1300: 2 dager

2. Innlevering av individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminarene. Ved fravær og manglende innlevering av logg gis det anledning til å levere en skriftlig kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og Inter-emnet her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Obligatorisk aktivitet og arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. 

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Offentlige godkjente lovsamlinger, med innarbeidede henvisninger etter nærmere retningslinjer, er tillatt å ha med seg til eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.

Emneansvarlig

emneansvarlig Amela Pacuka 

coemneansvarlig Marianne Rugkåsa