EPN

BV2600 Psykososiale perspektiver – miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og deres familier Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychosocial perspectives - Social-therapeutic work with children, young people and their families
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet vil gi en innføring i miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og deres familier, med hovedvekt på arbeidet i barnevernsinstitusjoner. Emnet omfatter ulike perspektiver på barn og unges psykiske og fysiske helse, samt hvordan omsorgssvikt kan påvirke deres psykologiske utvikling og helse. Studentene vil videre få en innføring i ulike teoretiske perspektiver som ligger til grunn for det miljøterapeutiske arbeidet for å tilrettelegge for barn og unges utvikling og vekst. 

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har kunnskap om mulige konsekvenser omsorgssvikt kan få for barns psykiske og fysiske helse, og hvordan dette kan komme til uttrykk hos barn og unge

·         har kunnskap om traumer, mulige årsaker, uttrykksformer og konsekvenser, samt hvordan man kan arbeide med barn og unge som har opplevd traumer    

·         har kunnskap om ulike faglige perspektiver som ligger til grunn for det miljøterapeutiske arbeidet

·         har kunnskap om nødvendige relasjonelle og omsorgsmessige forutsetninger for å kunne legge til rette for barn og unges utvikling og bedring av psykisk og fysisk helse

·         Har kunnskap om arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i institusjon.

·         har kunnskap om familie- og nettverksarbeid, samt tverrprofesjonelt samarbeid i det miljøterapeutiske feltet

·         har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger som kan oppstå i det miljøterapeutiske arbeidet

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan anvende et flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å utøve systematisk miljøterapeutisk arbeid med barn og unge

·         kan anvende relevant og gjeldende lovverk, regelverk og veiledere i det miljøterapeutiske arbeidet i institusjon

·         kan anvendekunnskap om rus og kriminalitet, og kunnskap om sosiale og emosjonelle utfordringer hos barn og unge, i det miljøterapeutiske arbeidet i institusjon

·         kan anvende kunnskap fra barn, unge og familier for å sikre deres deltakelse og medvirkning i det miljøterapeutiske arbeidet

·         kan anvende kunnskap om kulturelt mangfold og vise kultursensitivitet i det miljøterapeutiske arbeidet

·         har innsikt i- og kan analysere og reflektere kritisk over dokumentasjon som inngår i det miljøterapeutiske arbeidet

 

Generell kompetanse

Studenten

·         har innsikt i egen rolle som barnevernspedagog i møte med barn og unge som bor i institusjon, herunder egen forforståelse, holdninger og verdier, og kan reflektere over hvordan dette påvirker relasjonen

kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, skriftlige øvelser, ferdighetstrening med og uten bruk av film, samt medstudentveiledning.

Emnet inneholder ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon som gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600, samt ferdighetstrening i profesjonelle samtaler som gjennomføres over samme tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet inneholder to obligatoriske aktiviteter:

1. Ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600. Tilstedeværelsen for ferdighetstreningen regnes samlet for alle tre emnene i BV2600. 

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved samlet fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen BV2600. 

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

2. Ferdighetstrening i profesjonelle samtaler gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600. Tilstedeværelsen for ferdighetstreningen regnes samlet for alle tre emnene i BV2600.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved samlet fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen BV2600. 

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig semesteroppgave på 9 - 11 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Janne Thu Ilstad