EPN-V2

BV2500 Barnevern i velferdsstaten – juridiske og sosiologiske perspektiver på arbeid i institusjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state - Legal and sociological perspectives on work in residential care
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler rettslige og sosiologiske perspektiver på arbeidet med barn og unge i ulike institusjoner. Det settes særlig fokus på menneskerettslige og sosiologiske perspektiver på makt- og tvangsbruk mot barn og unge, og på spenningen mellom omsorg og kontroll ved utøvelsen av barnevernsfaglig arbeid.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

· har bred kunnskap om barns rettigheter på barneverninstitusjoner, og menneskerettslige begrensinger for tvangsbruk

· har bred kunnskap om sosiologiske perspektiver på makt og tvang

· har bred kunnskap om barnevernlovens regler om atferdsplasseringer i institusjon

· har kunnskap om den overordnete oppgave- og ansvarsfordelingen for barnevernsinstitusjoner, og oversikt over institusjonstilbudet

· har kunnskap om institusjonssosiologi og andre sosiologiske begreper relevante for arbeidet med barn/unge i institusjon

· har kunnskap om reglene for straffeforfølgelse av barn og unge

· har kunnskap om sosiologiske og kriminologiske perspektiver på barn, kriminalitet og straff

· har kunnskap om tiltak for barn og unge i institusjoner under psykisk helsevern

· har kunnskap om den faktiske og rettslige situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere.

· har kunnskap om reglene for tverretatlig samarbeid, kjennskap til samarbeidsrelasjoner - og utfordringer mellom ulike institusjoner

Ferdigheter

Studenten

· kan anvende juridisk metode for å komme frem til rettsreglene som gjelder for arbeidet i institusjoner

· kan drøfte og vurdere rettssikkerhet ved ulike tiltak i institusjoner, og klage- og tilsynsmekanismer, og anvende legalitetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet i vurderingene av tvangstiltak i institusjoner

· kan problematisere grensene mellom tvangsbegrepet og omsorgsbegrepet ut fra en rettslig og sosiologisk vinkel

· kan vurdere ulike tiltak rettet mot barn og unge med atferdsproblemer ut fra en rettslig og sosiologisk vinkel

· kan vurdere institusjoner og tiltak i et makt-, omsorg- og klasseperspektiv

· kan redegjøre for organisatoriske rammebetingelser for arbeidet i barneverninstitusjoner, og redegjøre for institusjonssosiologiske begreper og perspektiver, herunder stigmatiserende faktorer

Generell kompetanse

Studenten

· kan anvende det rettslige regelverket i ulike institusjoner

· kan anvende institusjonssosiologiske perspektiver i institusjoner og i tverrprofesjonelt samarbeid

· kan reflektere over maktforhold ved arbeidet i institusjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarundervisning og egenstudier med oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

1. Ett skriftlig arbeidskrav.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

2. INTERACT - INTER1200

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager. Fravær medfører en individuell kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og INTER1200 her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Vurdering og eksamen

Individuell muntlig eksamen med en tidsramme på ca. 20 minutter.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Offentlige godkjente lovsamlinger, med innarbeidede henvisninger etter nærmere retningslinjer

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.

Emneansvarlig

Merete Havre og Cecilie Basberg Neumann