EPN

BV2500 Barnevern i velferdsstaten – juridiske og sosiologiske perspektiver på arbeid i institusjoner Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state - Legal and sociological perspectives on work in residential care
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler rettslige og sosiologiske perspektiver på arbeidet med barn og unge i ulike institusjoner. Det settes særlig fokus på menneskerettslige og sosiologiske perspektiver på makt- og tvangsbruk mot barn og unge, og på spenningen mellom omsorg og kontroll ved utøvelsen av barnevernsfaglig arbeid. 

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

·         har bred kunnskap om barns rettigheter på barneverninstitusjoner, og menneskerettslige begrensinger for tvangsbruk

·         har bred kunnskap om sosiologiske perspektiver på makt og tvang  

·         har bred kunnskap om barnevernlovens regler om atferdsplasseringer i institusjon

·         har kunnskap om den overordnete oppgave- og ansvarsfordelingen for barnevernsinstitusjoner, og oversikt over institusjonstilbudet

·         har kunnskap om institusjonssosiologi og andre sosiologiske begreper relevante for arbeidet med barn/unge i institusjon

·         har kunnskap om reglene for straffeforfølgelse av barn og unge

·         har kunnskap om sosiologiske og kriminologiske perspektiver på barn, kriminalitet og straff

·         har kunnskap om tiltak for barn og unge i institusjoner under psykisk helsevern

·         har kunnskap om den faktiske og rettslige situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. 

·         har kunnskap om reglene for tverretatlig samarbeid, kjennskap til samarbeidsrelasjoner - og utfordringer mellom ulike institusjoner

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan anvende juridisk metode for å komme frem til rettsreglene som gjelder for arbeidet i institusjoner

·         kan drøfte og vurdere rettssikkerhet ved ulike tiltak i institusjoner, og klage- og tilsynsmekanismer, og anvende legalitetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet i vurderingene av tvangstiltak i institusjoner

·         kan problematisere grensene mellom tvangsbegrepet og omsorgsbegrepet ut fra en rettslig og sosiologisk vinkel

·         kan vurdere ulike tiltak rettet mot barn og unge med atferdsproblemer ut fra en rettslig og sosiologisk vinkel

·         kan vurdere institusjoner og tiltak i et makt-, omsorg- og klasseperspektiv

·         kan redegjøre for organisatoriske rammebetingelser for arbeidet i barneverninstitusjoner, og redegjøre for institusjonssosiologiske begreper og perspektiver, herunder stigmatiserende faktorer

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan anvende det rettslige regelverket i ulike institusjoner

·         kan anvende institusjonssosiologiske perspektiver i institusjoner og i tverrprofesjonelt samarbeid

·         kan reflektere over maktforhold ved arbeidet i institusjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger, seminarundervisning og egenstudier med oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • ett skriftlig arbeidskrav.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Offentlige godkjente lovsamlinger, med innarbeidede henvisninger etter nærmere retningslinjer

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.

Emneansvarlig

Cecilie Basberg Neumann

Merete Havre