EPN-V2

BV2400 Barnevern i velferdsstaten – forebyggende arbeid Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state - Preventive work
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler forebyggende, sosialpedagogisk og helsefremmende arbeid med barn og unge i ulike lokale miljøer. Emnet vil gi et innblikk i oppvekstmiljøets betydning for barn og unges utvikling og helse, og ta for seg risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre rettes det særlig fokus mot barnevernspedagogens rolle og ansvar i forebyggende arbeid på arenaer som barnehage, skole og fritidstilbud. Samarbeidet mellom barneverntjenesten og forebyggende arenaer vil stå sentralt.

I begynnelsen av emnet vil det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget "Kommunikasjon med barn, unge og familiene deres" INTER1200 gjennomføres. SE INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1200; https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har bred kunnskap om barnevernspedagogens rolle i forebyggende sosialpedagogisk arbeid med barn og unge på areaer som skole, barnehage og fritidstilbud

· har kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos barn og unge

· har bred kunnskap om barn og unge med sosiale og emosjonelle utfordringer, og om risiko- og beskyttelsesfaktorers betydning for barn og unges helse

· har kunnskap om ulike perspektiver på forebyggende og helsefremmende arbeid, herunder forebyggende perspektiv på ungdomskriminalitet, rus og avvik

· har bred kunnskap om hvordan samarbeide med barn og foresatte til barnets beste

· har kunnskap om hvordan strukturelle forhold kan virke inn på barn og unges situasjon og oppvekstforhold

· har bred kunnskap om ulike institusjoners ansvarsområde og tverrinstitusjonelt samarbeid, særskilt samarbeidet mellom barneverntjenesten, skole og barnehage

· har kunnskap om kreative og estetiske metoder og hvordan disse kan bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse

· har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser i barnevernfaglig sammenheng

· kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk

Ferdigheter

Studenten

· kan anvende kunnskap om forebyggende og helsefremmede arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg

· kan anvende kunnskap og kompetanse til å kommunisere og samarbeide med barn og foresatte i forebyggende arbeid

· kan anvende kunnskap og kompetanse til å initiere og følge opp tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid, særskilt samarbeid med barneverntjenesten

· kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid

· kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse på arenaer der barn og unge oppholder seg

· kan anvende kunnskap om barn og unges digitale hverdagsliv

Generell kompetanse

Studenten

· kan anvende kunnskap fra ulike faglige disipliner og perspektiv til å reflektere faglig, etisk og kritisk omkring egen rolle som barnevernspedagog i forebyggende og helsefremmende sosialpedagogisk arbeid

· kan forstå og reflektere omkring betydningen av en estetisk tilnærming i arbeidet med barn og unge

· kan forstå og reflektere over sammenhenger mellom helse, utdanning og livsvilkår

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, skriftlige øvelser, presentasjon i grupper. Inkludert i emnet er en minipraksis hvor studentene gjennomfører kreative og innovative aktiviteter i samhandling med barn og unge på ulike arenaer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav/obligatorisk aktivitet godkjent innen fastlagt frist for å kunne framstille seg til eksamen:

1. Aktiv deltakelse i minipraksis.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet gjennomføres som en skriftlig eksamen i små grupper. Oppgaveteksten gis ved starten av emnet. Eksamensgruppen skal gjennomføre et mindre prosjektarbeid med utgangspunkt i en problemstilling fra sin praksisarena. Studentene er forpliktet til å delta med likeverdige bidrag i prosjektarbeidet. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen på dette punktet, skal saken umiddelbart tas opp med veileder og eventuelt tas videre til emneansvarlig. Dersom kravet om likeverdig deltakelse ikke er oppfylt, kan dette regnes som «Ikke møtt» på eksamen, og studenten må vente til påfølgende studieår med å gjennomføre gruppeeksamen i emnet.

Eksamensbesvarelsen skal være på 15 sider (+/- 10%). Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler skal være tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.