EPN-V2

BV2300 Barnevern i velferdsstaten – tvangstiltak og plasseringer utenfor hjemmet Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state – Compulsory measures, follow-up and foster care
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler barneverntjenestens inngripende beslutninger i forholdet mellom barn og foreldre. Studentene vil få en innføring i fylkesnemndsbehandling, plasseringer utenfor hjemmet og tvangstiltak. Hovedfokus er på tiltak utenfor hjemmet, som fosterhjem og institusjon, men pålegg om hjelpetiltak i hjemmet blir også tematisert. Barn og foreldres medvirkning i inngripende beslutninger er gjennomgående tema, likeledes faglige og etiske spørsmål som følger av barneverntjenestens maktutøvelse. Emnet vil gi en analytisk tilnærming til kompleksiteten i barnevernets beslutninger.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger videre på kunnskaper fra emnet Juss - Barnevernsrett og emnet Barnevern i velferdstaten - melding, undersøkelse og hjelpetiltak.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

· har bred kunnskap om komplekse prosesser og beslutninger i barnevernstjenestens arbeid i saker der det er alvorlig bekymring for barnets omsorgssituasjon

· har kunnskap om barnevernstjenestens adgang til å pålegge hjelpetiltak i hjemmet

· har bred kunnskap om saksgangen-, samt barnevernkonsulentens rolle og ansvar i barneverns- og helsenemnda

· har bred kunnskap om ulike tiltak utenfor hjemmet, og kjennskap til etiske og faglige hensyn knyttet til arbeidet med-, og oppfølgingen av disse tiltakene

· har bred kunnskap om fosterhjem som barnevernstiltak, herunder rolle- og ansvarsfordelingen, bruk av nettverksplasseringer, samt betydningen av samvær

· har bred kunnskap om akutt- og krisearbeid, og ulike faglige og etiske dilemmaer som kan oppstå i dette arbeidet

· har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for barn/unges og foreldres medvirkning i barnevernssaken

Ferdighet

Studenten

· kan anvende et flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide målrettet med barn, unge og familier

· kan anvende relevant lovverk, retningslinjer og veiledere

· kan anvende kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse i møtet med barn, unge og foresatte i barnevernstjenesten

· kan anvende faglig kompetanse og kunnskap til å samarbeide tverretatlig og tverrprofesjonelt, og til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte

· kan anvende erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere med barn, unge og foresatte på en måte som fremmer inklusjon og medvirkning

· kan samtale med barn og unge om tema som omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

· har innsikt i- og kan analysere og reflektere kritisk over dokumentasjon som inngår i barnevernstjenestens arbeid

· kan fortolke og analysere informasjon og observasjoner, for å gjennomføre faglige vurderinger av barnets omsorgssituasjon

Generell kompetanse

Studenten

· kan reflektere kritisk over maktforhold i barnevernstjenestens arbeid

· har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier, og kan reflektere over hvordan disse kan påvirke egen praksisutøvelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, ferdighetstrening med og uten bruk av film og andre undervisningsformer etter behov.

Emnet inneholder ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon som gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600, samt ferdighetstrening i profesjonelle samtaler som gjennomføres over samme tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet inneholder to obligatoriske aktiviteter:

1. Ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600. Tilstedeværelsen for ferdighetstreningen regnes samlet for alle tre emnene i BV2600.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om aktiv deltakelse og 80 % nærvær. Ved samlet fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen BV2600.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

2. Ferdighetstrening i profesjonelle samtaler gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600. Tilstedeværelsen for ferdighetstreningen regnes samlet for alle tre emnene i BV2600

For obligatorisk undervisning stilles det krav om aktiv deltakelse og 80 % nærvær. Ved samlet fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen BV2600.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 72 timer på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.