EPN

BV2200 Barnevern i velferdsstaten – melding, undersøkelse og hjelpetiltak Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state – Notification of concern, investigation and preventive measures
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene vil få kunnskap om barnevernfaglige vurderinger, problemstillinger og prosesser i meldings-, undersøkelses- og tiltaksfasen i den kommunale barneverntjenesten. Emnet vil gi en innføring i undersøkelser av barnets omsorgssituasjon, samt tilrettelegging-, iverksetting-, og oppfølging av- frivillige hjelpetiltak i samarbeid med barnet og familien. Undervisningen bygger på-, og utvider- studentenes kunnskap om omsorgssvikt. Emnet skal gi studentene kunnskap om- og ferdigheter i- å gjennomføre faglige vurderinger av barnets omsorgssituasjon.  

 

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser i meldings- undersøkelses-, og tiltaksfasen i barneverntjenesten  

·         har kunnskap om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og kjennskap til hvordan denne kunnskapen kan anvendes i barnevernfaglige vurderinger av barnets beste  

·         har kunnskap om ulike metoder og frivillige hjelpetiltak innenfor barnevernsfaglig arbeid i barneverntjenesten  

·         har kunnskap om utviklingsstøttende omsorg, samspill og samspillsobservasjoner, og kjennskap til hvordan slik kunnskap kan benyttes til å vurdere barnets omsorgssituasjon  

·         har kunnskap om familie- og nettverksarbeid, samt tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid i barneverntjenesten 

·         har kunnskap om barnets rett til medvirkning, og hvordan man kan tilrettelegge for slik medvirkning i praksis  

·         har kunnskap om kulturelt mangfold og innsikt i barnevernfaglig arbeid med minoriteter i barneverntjenesten, og herunder bruk av tolk

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan anvende et flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å vurdere, tilrettelegge og følge opp hensiktsmessige tiltak i barneverntjenesten 

·         kan anvende gjeldende lovverk, regelverk og veiledere, og herunder sikre barn og foreldres rettigheter og medvirkning    

·         kan anvende kunnskap om kulturelt mangfold og vise flerkulturell forståelse i møtet med barn, unge og foresatte i barneverntjenesten 

·         kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å samarbeide med barn, unge og familier 

·         har innsikt i- og kan analysere og reflektere kritisk over dokumentasjon som inngår i barneverntjenestens arbeid   

·         kan fortolke og analysere informasjon og observasjoner, for å gjennomføre faglige vurderinger av barnets omsorgssituasjon

- kan samtale med barn i henhold til "beste praksis retningslinjer"

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan reflektere kritisk over kunnskapsgrunnlag, metoder og maktforhold i barneverntjenestens arbeid med barn, unge og familier

·         kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse

·         kan bygge relasjoner, samhandle og kommunisere på en måte som fremmer trygghet, inklusjon og deltakelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, ferdighetstrening med og uten bruk av film og andre undervisningsformer etter behov.

Emnet inneholder ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon som gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600, samt ferdighetstrening i profesjonelle samtaler som gjennomføres over de samme tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet inneholder to obligatoriske aktiviteter:

1. Ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600. Tilstedeværelsen for ferdighetstreningen regnes samlet for alle tre emnene i BV2600. 

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved samlet fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen BV2600. 

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

2. Ferdighetstrening i profesjonelle samtaler gjennomføres over tre emner: BV2200, BV2300 og BV2600. Tilstedeværelsen for ferdighetstreningen regnes samlet for alle tre emnene i BV2600

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved samlet fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen BV2600. 

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 72 timer på 8 - 10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Marianne Buen Sommerfeldt og Hilde A. Aamodt