EPN-V2

BV2100 Juss – barnevernrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Law - Child protection law
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter barnevernslovens regler for arbeidet i barnevernstjenesten og barneverns- og helsenemnda, samt reglene om domstolskontroll av helse- og barnevernsnemndas vedtak. Det er et særlig fokus på grunnprinsipper og rettssikkerhetsgarantier i barnevernets arbeid, og menneskerettigheters betydning ved inngrep i familielivet. Emnet dekker både materielle og prosessuelle regler.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1.studieår av bachelorstudium i barnevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har bred kunnskap om regler for arbeidet med melding, undersøkelse og hjelpetiltak.

· har bred kunnskap om regler for omsorgsvedtak, tilbakeføring etter omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar og tvangsadopsjon etter barnevernsloven

· har bred kunnskap om reglene om samvær etter barnevernloven

· har bred kunnskap om reglene for behandling av akuttsaker, og de særlige rettssikkerhetsmessige utfordringer ved denne beslutningsformen

- har bred kunnskap om menneskerettslige begrensninger for tvangsinngrep

Ferdigheter

Studenten

· kan anvende juridisk metode for å komme frem til rettsreglene som gjelder for arbeidet i barneverntjenesten

· kan drøfte og vurdere rettssikkerhet ved ulike tiltak i barnevernet

· kan anvende legalitetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet i vurderingene av ulike tiltak

· kan skille mellom materielle vilkår, prosessuelle vilkår og bestemmelsenes beviskrav

· kan skrive begrunnelse for vedtak, herunder skille mellom fakta og rettslige vurderinger

· kan dokumentere vurderinger av barnets medvirkning og hensynet til barnets beste i beslutningsprosessen

Generell kompetanse

Studenten

· kan behandle barnevernssaker i tråd med forsvarlighetskravet, og med de krav som følger av internasjonale menneskerettigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, ferdighetstrening med og uten bruk av film og andre undervisningsformer etter behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav/obligatorisk aktivitet:

Arbeidskrav 1: en skriftlig individuell oppgave og gjennomført medstudentvurdering av en individuell oppgave til en medstudent.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Arbeidskrav 2: ferdighetstrening i skriving og dokumentasjon.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved et samlet fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Skriftlig individuell skoleeksamen på 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Eksamensversjonen til Lovdata Pro.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Merete Havre

Julia Köhler-Olsen