EPN-V2

BV1600 Barnevern i velferdsstaten – vitenskapsteori, etikk og menneskesyn Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state – Scientific theory, ethics and view on humanity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og teorier i etikk og vitenskapsteori. Etikkdelen handler om menneskesyn, forvaltning av makt og kunnskap samt utøvelse av faglig skjønn i barnevernets virksomhet. Vitenskapsteoridelen tematiserer kunnskapens betydning for den profesjonelle praksisutøvelsen i barnevernet. Sammenhengen mellom den profesjonelles kunnskap og faglige dannelse i møte med brukere og samarbeidspartnere står sentralt i emnet.

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har kunnskap om sentrale etiske teorier og begreper med relevans for barnevernets virksomhet, herunder profesjonsetikk.

· har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske posisjoner og begreper med relevans for barnevernsfaglig arbeid.

· har kunnskap om menneskesyn og verdier med relevans for etikk, vitenskapsteori eller barnevernsarbeid.

  • Har kunnskap om forståelser av rettferdighet med relevans for barnevernsarbeid, herunder likeverdige tjenester, inkludering og ikke-diskriminering.

Ferdigheter

Studenten

· kan redegjøre for ulike etiske begreper og tradisjoner

· kan redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske posisjoner

· har innsikt i, kan reflektere over og drøfte etiske problemstillinger i barnevernets ulike virksomhetsområder

· opparbeider forståelse av og innsikt i egen profesjonelle dannelse i møter med barn, unge og deres foresatte

· kan reflektere over forholdet mellom forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foresatte som grunnlag for utøvelse av kunnskapsbasert praksis

Generell kompetanse

Studenten

· har forståelse for sammenhengen mellom etikk, vitenskapsteori og profesjonell praksis i barnevernet

· har innsikt i og kan reflektere over betydningen av etikk og kunnskap i barnevernfeltet

· har innsikt i betydningen av og utfordringer med skjønnsutøvelse i profesjonelt arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og andre undervisningsformer etter behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen, 7 dager. Besvarelsen skal være på 8-10 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene