EPN

BV1600 Barnevern i velferdsstaten – vitenskapsteori, etikk og menneskesyn Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state – Scientific theory, ethics and view on humanity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og teorier i etikk og vitenskapsteori. Etikkdelen handler om menneskesyn, forvaltning av makt og kunnskap samt utøvelse av faglig skjønn i barnevernets virksomhet.  Vitenskapsteoridelen tematiserer kunnskapens betydning for den profesjonelle praksisutøvelsen i barnevernet. Sammenhengen mellom den profesjonelles kunnskap og faglige dannelse i møte med brukere og samarbeidspartnere står sentralt i emnet.  

Forkunnskapskrav

Det er ingen krav til forkunnskaper.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har kunnskap om grunnleggende etiske begreper

·         har kunnskap om sentrale etiske tradisjoner

·         har kunnskap om grunnleggende vitenskapsteoretiske posisjoner og begreper med relevans for egen fagetisk virksomhet i arbeid med barn, unge og deres foresatte 

·         har bred kunnskap om humanistiske verdier og menneskesyn, herunder inkludering, ikke-diskriminering og forvaltning av makt i barnevernet 

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan redegjøre for ulike etiske begreper og tradisjoner

·         kan redegjøre for ulike vitenskapsteoretiske posisjoner 

·         har innsikt i, kan reflektere over og drøfte etiske problemstillinger i barnevernets ulike virksomhetsområder 

·         opparbeider forståelse av og innsikt i egen profesjonelle dannelse i møter med barn, unge og deres foresatte

·         kan reflektere over forholdet mellom forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foresatte som grunnlag for utøvelse av kunnskapsbasert praksis

 

Generell kompetanse

Studenten

·         har forståelse for sammenhengen mellom etikk, vitenskapsteori og profesjonell praksis i barnevernet 

·         har innsikt i og kan reflektere over betydningen av etikk og kunnskap i barnevernfeltet

·         har innsikt i nødvendigheten av å utvise dømmekraft og skjønn i fagetisk virksomhet i møter med barn, unge og deres foresatte 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og andre undervisningsformer etter behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • ett skriftlig individuelt arbeidskrav.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Muntlig individuell eksamen.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Offentlige godkjente lovsamlinger, med innarbeidede henvisninger etter nærmere retningslinjer, er tillatt å ha med seg til eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering.