EPN-V2

BV1500 Praksisstudier – observasjon og samhandling Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional practice - Observation and interaction
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter veiledet yrkespraksis på en arbeidsplass der studenten får øve seg i barnevernfaglig og sosialpedagogisk arbeid. Emnet skal ha en integrerende funksjon i første studieår. Sosialpedagogisk yrkespraksis foregår på ulike arbeidsfelt som er relevant for barnevernsfaglig arbeid herunder også arbeidsfelt som barnevernet samarbeider med. Oppvekstarenaer som barnehage, skole og forebyggende tiltak i fritids- og kultursektor er aktuelle sammen med institusjoner og barneverntjeneste. Særlig vekt legges på forebyggende barnevern, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid. Emnet omfatter også et praksisforberedende og praksisoppsummerende seminar. På noen praksissteder benyttes gruppepraksis, flere studenter er sammen. I løpet av praksisperioden skal studentene få erfaring med å foreta faglige observasjoner og vurderinger, samt ferdigheter i å skille mellom hva som er observasjon og hva som er vurdering. Studentene får også innblikk i hvordan egen forforståelse preger hva man ser.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått eksamener tilsvarende 20 stp fra høstsemesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om egen profesjon og tverrfaglig samarbeid mellom etater som har ansvar for barn og unges oppvekst, med vekt på barnehage, skole og barnevern
 • har kunnskap om hvordan barn og unge kan inkluderes på ulike oppvekstarenaer
 • har innsikt i hvordan oppdatere egen kunnskap med relevans for praksisstedets virksomhet
 • kjenner til risiko for uønskede hendelser i barnevernsfaglig arbeid
 • har kunnskap om de yrkesetiske retningslinjer for barnevernspedagoger
 • har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter

Ferdighet

Studenten

 • kan anvende bestemmelser om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett på den arena studenten har praksis
 • kan benytte veiledning til å reflektere over erfaringer og kunnskap og gjøre seg nytte av denne veiledningen i sin videre praksis
 • kan foreta faglige observasjoner og vurderinger av barn, unge og deres familier for å ivareta barnets beste, og har innblikk i skillet mellom observasjon og vurdering
 • kan reflektere over hvordan kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid er relevant på arenaer der barn og unge oppholder seg
 • kan reflektere kritisk over maktforhold og profesjonalitet i egen yrkesrolle og praksisutøvelse og justere sin væremåte og tilnærming gjennom veiledning
 • kan anvende relevante digitale verktøy på en sikker og trygg måte
 • kan identifisere etiske problemstillinger og reflektere kritisk over egne holdninger og verdier
 • kan anvende kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte med utgangspunkt i eget praksissted

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i betydningen av å kjenne seg selv, og sine egne holdninger og verdier, for å kunne utvikle gode relasjoner i møter med barn og unge og deres familier
 • har kompetanse i å skille mellom observasjon og vurdering
 • har kjennskap til hvordan man kan planlegge, gjennomføre, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer i møter med barn og familier under veiledet opplæring

Arbeids- og undervisningsformer

Det arrangeres et førpraksisseminar og et bearbeidende praksisseminar hvor arbeidskravet om digitale praksisfortellinger gjennomføres. Samlingene har en veksling mellom forelesninger og arbeid i grupper.

Studentene får tildelt en veileder på praksisstedet som fortrinnsvis er barnevernspedagog, og det skal gis minst en veiledningstime pr uke. På skole, barnehage og fritidssektor kan andre profesjoner godkjennes. På praksissteder hvor det er flere studenter kan det gis gruppeveiledning og det kompensere for noe av den individuelle veiledningen.

Studenter med praksis i universitetets praksisområde får ett praksisbesøk av en kontaktlærer fra universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter godkjent innen fastlagt frist .

1. Deltagelse undervisning i seminarer: førpraksisseminar og praksisbearbeidende seminar (totalt 5 dager)

80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

2. Praksis. Praksisveileder anbefaler praksis godkjent eller ikke godkjent. Endelig godkjenning gis av utdanningen. Se praksisreglement.

3. Innlevering og presentering av en digital fortelling på ca. 300 ord og med ca. 3 minutter lengd

4. INTERACT - INTER1100

Følgende arbeidskrav må være godkjent:

Innlevert individuell logg. Omfang: 500 ord +/- 10%. Loggen forutsetter deltakelse på seminar over to dager. Fravær medfører en individuell kompensatorisk oppgave.

Les mer om INTERACT og INTER1100 her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig praksisoppgave på 8-9 sider. Oppgaven gis ved oppstart av praksis og leveres til fastsatt frist ved avslutning av praksis. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Kandidater som ikke består praksisoppgaven kan levere omarbeidet versjon til ny eksamen en gang. Kandidater som stryker to ganger må levere en ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.